Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search
 

Thơ H� Huyền Chi, Nhạc của Cung Trầm Chinh

 
Song song với chiến dịch Cờ V�ng Westminster đ� bước th�m một bước NGH�N DẶM l�:

Nghị Quyết RES3538 th�ng qua với đa số tuyệt đối - Bất th�n thiện với c�c ph�i đo�n CSVN muốn tham viếng Little S�igon.
 

 

Cờ V�ng Tung Bay 
Trong Mỗi Tim Người


Em hứa c�ng anh đi quanh địa cầu
Anh hứa c�ng em vui buồn c� nhau
Gieo hạt y�u thương tr�n từng g�c phố
Cho đời th�m hương, cho người mai sau

Em hứa c�ng anh vinh danh cờ v�ng
Ta th�t hồn nhi�n những lời th�p gang
Tiếng th�t tự do, nh�n quyền, t�n gi�o
Cờ v�ng ta bay thắm hồn Việt Nam

Ta bước c�ng nhau xuy�n qua vực ngờ
Hơn bốn ng�n xưa nhục vinh từng giờ
Người v� qu� hương m�u xương chẳng tiếc
Người v� tự do trắng bao hải mồ

Tay nối v�ng tay, ta th�nh một khối
Cờ v�ng ta bay phố người v�ng hoa
Ta với l�ng ki�n băng rừng sẻ n�i
Qu� ở quanh đời qu� c� đ�u xa 

Em hứa c�ng anh đi quanh biển trời
Anh hứa c�ng em vui buồn c� đ�i
Ta m�i c�ng nhau chung l�ng g�p sức
Cờ v�ng tung bay trong mỗi tim người

hahuyenchi
 

Cờ V�ng v� ch�nh nghĩa của d�n tộc 

Cờ của một quốc gia ch�nh l� hồn thi�ng của d�n tộc của quốc gia đ�. Việc thay đổi thể chế rồi thay đổi lu�n cả quốc kỳ l� một việc l�m phi đạo l�. 

Dựa v�o sử liệu th� l� Cờ V�ng đ� c� từ xưa. Sau nầy được Vua Khải Định th�m v�o hai sọc đỏ rồi lại được th�m một gạch đỏ hai đoạn ở giữa bởi Ho�ng Đế Bảo Đại th�nh Cờ Quẻ Ly. Đến thời Thu? Tướng Nguyễn Văn Xu�n đổi th�nh Cờ V�ng như hiện nay v� đ� được to�n d�n ca? nước chọn l�m quốc kỳ cho Việt Nam. Những t�i liệu tr�ch dẫn dưới đ�y l� những yếu tố căn bản n�i l�n sự ch�nh thống của l� Cờ V�ng m� thế giới bắt đầu chấp nhận l� biểu tượng ch�nh của Người Việt y�u chuộng Tư. Do, Nh�n Quyền v� D�n Chủ, ti�u biểu l� �c v� Hoa Kỳ.

 

  Quốc Kỳ v� Quốc Ca VN qua thời gian

B�i Quốc Kỳ v� Quốc Ca Việt Nam của cụ Nguyễn Ngọc Huy sẽ cho ta kh�i niệm về gi� trị thi�ng li�ng của Quốc Kỳ v� Quốc Ca VN qua thời gian

Quốc Kỳ v� Quốc Ca  Nh�m C�ng t�c H�NG�NGUY�N
Lịch Sử Cờ V�ng - Trần Gia Phụng
Về L� Cờ V�ng Ba Sọc �ỏ - Trần Văn T�ch
Luận về L� Cờ Việt Nam Tự Do Khải Ch�nh Phạm Kim Thư

English

Cuộc Đấu Tranh Cho L� Cờ Ch�nh Nghĩa Quốc Gia A Fight for Viet Flag
The National Flag of Free Vietnam By Khai Chinh Pham Kim Thu
The Liberty-Entrenched Nationalist Flag

 

 

 

Cuộc đấu tranh cho ch�nh nghĩa quốc gia đ� v� đang bừng ch�y trong t�m khảm của người Việt trong v� ngo�i nước. Cuộc đấu tranh nầy bằng nhiều h�nh thức sẽ chỉ ngưng nghỉ khi n�o chế độ bạo t�n H� Nội sụp đổ, to�n d�n Việt được sống lại những ng�y tự do no ấm. Anh h�ng d�n tộc thời nay kh�ng những chỉ những người nổi danh đ� tuẩn quốc như Trần Văn B�, Nguyễn Quốc Qu�n, Ho�ng Cơ Minh v.v. hay những người l�m n�n việc cả như V� Đại T�n, L� Tống cho đến h�ng triệu người chết trong rừng s�u n�i thẳm hay tr�n Bể Đ�ng để gi�ng l�n tiếng g�o thảm thiết của to�n d�n tộc Việt đang chịu cảnh khốn c�ng tủi nhục c� l�m m� kh�ng c� ăn. Khối người Việt hải ngoại li�n tục thay đổi phương c�ch đấu tranh. Một phương c�ch hữu hiệu nhất l� d�ng sức mạnh của l� phiếu để đưa ngọn Cờ V�ng ch�nh thức tung bay thay thế l� cờ Đỏ Sao V�ng tr�n nền trời của thế giới tự dọ. Ta h�y đọc b�i tường thuật A Fight for Viet Flag của:
Yvonne Abraham, Globe Staff, and Donovan Slack,
Globe Correspondent, ng�y 8/13/2003 v� The Liberty-Entrenched Nationalist Flag

Trong chiều hướng đ� Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cọng H�a tại Illinois đ� vận động với ch�nh quyền th�nh phố Chicago v� ng�y 30 th�ng 4 năm 1995 Cờ V�ng Ba Sọc Đỏ đ� tung bay h�ng ng�y tr�n v�m trời th�nh phố, d� cho sau đ� ch�nh quyền H� Nội đ� chống đối một c�ch mạnh mẽ nhưng du kh�ch viếng thăm Chicago vẫn thấy cờ Việt Nam Quốc Gia vẫn ngạo nghễ soi b�ng dưới d�ng s�ng Chicago trong xanh ...


Theo gương Chicago, th�nh phố Phoenix, AZ cũng đ� dương cao ngọn Cờ V�ng Ba Sọc Đỏ


Westminster, thuộc tiểu bang California đ� th�nh c�ng rực rỡ v� đ� đi xa hơn Chicago v� Phoenix l� đ� đạt văn kiện ch�nh thức: Quyết nghị của th�nh phố chấp nhận l� Cờ V�ng l� biểu tượng của tự do v� c�ng l� . Ta h�y xem Quyết nghị của Westminster


Cũng như �m ba ph�t ra từ tiếng nổ của một quả bom nguy�n tử dẫn truyền đến c�c th�nh phố kh�c. Cho tới h�m nay đ� c� 41 th�nh phố v� 1 tiểu bang ra nghị quyết hay luật c�ng nhận cờ v�ng l� cờ ch�nh thức của Người Mỹ gốc Việt. Rồi Garden Grove
 

Danh s�ch c�c tiểu bang, quận hạt, th�nh phố C�ng nhận l� Cờ V�ng Ba Sọc �ỏ l� biểu tượng ch�nh thức của Cộng �ồng Việt Nam
 
List of City States recognizing the Former South Vietnamese Flags as the official symbol of the Vietnamese-American Community. (Click for details)
1. Ng�y 19/2/2003, th�nh phố Westminster, tiểu bang California. Nghị Quyết 3750.
 
2. Ng�y11/3/03, th�nh phố Garden Grove, tiểu bang California. Nghị Quyết 8486-03.
 
3-11-2003: Garden Grove (California) City Resolution No. 8486-03
3. Ng�y 14/4/03, th�nh phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Nghị Quyết TR-03-07.
 
4-14-2003: Falls Church (Virginia) City Resolution No. TR-03-07
4. Ng�y 5/5/03, th�nh phố Milpitas, tiểu bang California. Nghị Quyết 7300.
 
5-05-2003: Milpitas (California) City Resolution No. 7300
5. Ng�y 3/6/03, quận hạt Santa Clara, tiểu bang California. 
6. Ng�y 4/6/03, th�nh phố Holland, tiểu bang Michigan. 
7. Ng�y 18/6/03, th�nh phố Houston, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 17-2003.
8. Ng�y 24/6/03, th�nh phố Saint Paul, tiểu bang Minesota. Nghị Quyết 03-502.
 
6-03-2003: Santa Clara (California) County Resolution
6-04-2003: Holland (Michigan) City Resolution on Freedom Day
6-18-2003: Houston (Texas) City Resolution No. 17-2003
6-19-2002: Governor Mark Wagner (Virginia) Declaration
6-21-2003: Louisiana House Resolution & Senate Bill No. 839
6-24-2003: Saint Paul (Minnesota) Resolution No. 03-502 
9. Ng�y 7/7/03, th�nh phố Pomona, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003-140.
10. C�ng ng�y 7/7/03, quận hạt Fair Fax, tiểu bang Virginia.
11. Ng�y 15/7/03, tiểu bang Louisiana. Luật số 839. Đ�y l� tiểu bang đầu ti�n c�ng nhận quốc kỳ Việt Nam ch�ng ta.
11b. th�nh phố San Francisco (CA) Resolution No 03-1220 (Thị trưởng phủ quyết/h�nh ảnh)
12. Ng�y 30/7/03, th�nh phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California.
13. Ng�y 30/7/03, th�nh phố Boston, tiểu bang Massachussetts. Nghị Quyết 03-1104.
 
7-07-2003: Pomona (California) City Resolution No. 2003-140
7-07-2003: Fairfax (Virginia) passed County Resolution
7-15-2003 Louisiana, the 1st State to honor Viet Flag with PL 839
7-22-2003: San Francisco (California) Resolution No. 03-1220 (Vetoed/Pictures)
7-30-2003: Sacramento (California) City Resolution on Viet Flag
7-30-2003: Boston (Massachusetts) City Resolution No. 03-1104
14. Ng�y 8/9/03, th�nh phố Springfield, tiểu bang Massachussetts.
15. Ng�y 12/9/03, th�nh phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma.
16. Ng�y 16/9/03, th�nh phố El Monte, tiểu bang California. Nghị Quyết 8384. Lễ tiếp nhận rất trọng thể v�o ng�y 2/11/2003. 
17. Ng�y 16/9/03, th�nh phố Garland, ngoại � th�nh phố Dallas, tiểu bang Texas.
18. Ng�y 16/9/03, th�nh phố Tumwater, tiểu bang Washington. Nghị Quyết R2003-013. 
19. Ng�y 17/9/03, th�nh phố Malden, tiểu bang Massachussetts.
20. Ng�y 17/9/03, th�nh phố Rowley, tiểu bang Massachussetts.
21. Ng�y 30/9/03, th�nh phố Grand Rapids tiểu bang Michigan.
 
 
9-08-2003 Springfield, Massachusetts
9-12-2003 Oklahoma City of OK
9-16-2003: El Monte (California) City Resolution No. 8380
9-16-2003: Garland (Texas) passed Freedom Flag City Resolution
9-16-2003: Tumwater (Washington) City Resolution No. R2003-013
9-17-2003: Malden (Massachusetts) City Resolution on Freedom Flag
9-17-2003: Rowley (Massachusetts) City Resolution on Freedom Flag
9-30-2003: Grand Rapids (Michigan) City Resolution on Freedom Flag 
22. Ng�y 8/10/03, th�nh phố Lacey, tiểu bang Washington.
23, Ng�y 8/10/03, th�nh phố Quincy, tiểu bang Massachussetts.
24. Ng�y 20/10/03, th�nh phố Doraville, tiểu bang Georgia.
25. Ng�y 21/10/03, th�nh phố Olympia, tiểu bang Washington.
26. Ng�y 28/10/03, th�nh phố Rainier, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 461 ch�nh thức c�ng bố ng�y 12/11/03.
Ng�y 28-10-2003 Th�nh phố Lowell của Massachusetts vinh danh cờ v�ng
 
10-8-2003: Lacey (Washington) City Resolution on Freedom Flag
10-8-2003: Quincy (Massachusetts) City Resolution on Freedom Flag
10-20-2003: Doraville (Georgia) City Resolution on Freedom Flag
10-21-2003: Olympia (Washington) City Resolution on Freedom Flag
10-28-2003: Rainier of WA Resolution on Freedom Flag
10-28-2003:Lowell of MA  Resolution on Freedom Flag
27. Ng�y 3/11/03, th�nh phố Norcross, tiểu bang Georgia.
28. C�ng ng�y 3/11/03, th�nh phố Clarkston, tiểu bang Georgia.
29. C�ng ng�y 3/11/03, th�nh phố Dekalb, tiểu bang Georgia
30.. Cũng ng�y 3/11/03, th�nh phố Gwinnett, tiểu bang Georgia 
31. Ng�y 4/11/03, th�nh phố Lawrence, tiểu bang Massachussetts.
32. Ng�y 11/11/03, th�nh phố Arlington, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 03-E-555.
33. C�ng ng�y 11/11/03, th�nh phố Port Arthur, tiểu bang Texas.
34 Ng�y 18/11/2003, th�nh phố Marina, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003.
 
11-03-2003 Norcross, Georgia
11-03-2003 Clarkston, Georgia
11-03-2003 The city of  Dekalb, Georgia
11-03-2003 The City of Gwinnett, Georgia
11-04-2003 Lawrence, Massachusetts
11-11- 2003 Arlington, TX RESOLUTION NO. 03-E-555
11-11-2003 Port Arthur, Texas
11-18-2003: Marina City (California) Resolution  
35. V� ng�y 1/12/2003, th�nh phố Puyallup, tiểu bang Washington.
36. Ng�y 6/12/03, th�nh phố Worcester, tiểu bang Massachussetts
37. V� ng�y 8/12/03, th�nh phố Lakewood, tiẻu bang Washington. Nghị Quyết 2003-29.
38. Ng�y 16/12/03, th�nh phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Nghị Vi�n th�nh phố đ� c�ng bố Nghị Quyết n�y v�o ng�y 24/1/04, v� Cộng Đồng sẽ tổ chức lễ tiếp nhận trong những ng�y sắp tới.
 
12-01-2003 Puyallup. WA
12-06-2003 The City of Worcester, MA
12-08-2003 The City of Lakewood, WA
01-24-2004 The City of Fort Worth, TX
 
39. 10-01-2004 Th�nh phố Lincoln, Nebraska
40. 13-01-2004 Th�nh phố Dupont, WA
41. 13-01-2004 Th�nh phố Wichita, KS
42. 13-01-2004 Th�nh phố San Diego, CA Nghị Quyết R-2004-670.
43. 01-27-2004 Th�nh phố Pierce, WA
44. Ng�y 29/1/04, th�nh phố Philadelphia, PA
 
01-10-2004 Lincoln, Nebraska
01-13-2004 City of Dupont, WA
01-13-2004 City of San Diego, CA
01-13-2004 City of Wichita, Kansas
01-27-2004 Couty of Pierce, WA
01-29-2004 City of Philadelphia, PA
45. Ng�y 3/2/2004, th�nh phố Grand Prairie (gần th�nh phố Dallas), tiểu bang Texas. Nghị Quyết  3975 3079.
46. Ng�y 9/2/04, tiểu bang Hawaii. Nghị Quyết số 22
47. Ng�y 10/2/2004, th�nh phố South El Monte, tiểu bang California.
48.Ng�y 17/2/04, th�nh phố Stockton, tiểu bang California.
49. 9-2-2004 Tiểu Bang New Jersey c�ng nhận l� cờ v�ng ba sọc đ� l� biểu tựơng của c�ng đồng ngừơi Việt.
50. Ng�y 24/2/04, th�nh phố Centralia, tiểu bang Washington
 
  02-03-2004, city of Grand Prairie, TX

02-09-2004 State of Hawaii Resolution 22

02-09-2004 State of New Jersey

02-10-2004 South El Monte, tiểu bang California.

02-17-2004 The City of Stockton, CA

02-24-2004 The City of Centralịa, WA

 

53. Ng�y 10/3/04, th�nh phố Richmond, tiểu bang Virginia.
54. V� ng�y 16/3/04, th�nh phố Biloxi, tiểu bang Mississippi.
55. C�ng ng�y 16/3/04, th�nh phố Orlando, tiểu bang Florida
56. 03/24/2004 Honolulu, Hawai
57. Ft Wayne, Tiểu bang Indiana
 
03-10-2004 Richmond Virginia
03-16-2004 Biloxi, Mississippi
03-16-2004 Orlando, Florida
03-16-2004 Ft Wayne, Indiana
03-24-2004 Honolulu, Hawai
03-24-2004 State of Virginia
Tạm thời v� l� do đặc biệt xin link qua trang Cờ V�ng Colonel Ng� Thế Linh; Sẽ l�m  lai trong nay mai

59. Ng�y 20/4/04, th�nh phố Kent, tiểu bang Washingon. Nghị Quyết 1667.

 

04-11-2004: Colorado State Senate Resolution honored Vietnamese Freedom Flag
04-30-2004: Saint Louis (Missouri) City Resolution 2004-16 honored Vietnamese Freedom Flag
04-29-2004: California State Assembly Concurrent Resolution 220 declared Black April month
04-20-2004: Tacoma (Washington) City Council Resolution No. 36154 honored Freedom Flag
04-20-2004: Kent (Washington) City Council Resolution No. 1667 honored Freedom Flag
04-12-2004: Syracure (New York) City Council Resolution honored Freedom Flag
04-05-2004: Minneapolis (Minnesota) City Council Resolution on Freedom Flag


60. C�ng ng�y 20/4/04, th�nh phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 36154.
61. Ng�y 11/5/04, th�nh phố Bonney Lake, tiểu bang Washingto
  05-24-2004: Lakewood (Colorado) City Resolution 2004-57 honored Vietnamese Freedom Flag
05-13-2004: Tampa (Florida) City Resolution E 2004-15 honored Vietnamese Freedom Flag
05-11-2004: Bonney Lake City Resolution honored Vietnamese Freedom Flag

 

62. Ng�y 7/6/04, th�nh phố Vancouver, tiểu bang Washington.
63. V� ng�y 12/6/04, tiểu bang Colorado. Đ�y l� tiểu bang thứ năm
  06-07-2004: The City of Vancouver, WA Resolution honored Vietnamese Freedom Flag
 12/6/04, Colorado. The 5th state honored the Vietnamese Freedom Flag

Nghị Quyết Trường Đại Học Cộng Đồng  

Trường Đại Học Cộng Đồng South Pudget Sound Community College   South Pudget Sound Community College

Nghị Quyết Đảng Cọng H�a  

3. Ng�y 7/4/03, đảng Cộng H�a thuộc Khu Vực 48.
8. Ng�y 9/6/03, đảng Cộng H�a quận hạt Pierce, tiểu bang Washington.
2. Ng�y 17/5/03, đảng Cộng H�a tiểu bang Washington
 
 
05-17-2003 Washington State Republican Party(?)
4-07-2003: 48th District Republican Central Committee Resolution
6-09-2003: Pierce County Republican Central Committee Resolution

 

Ngo�i ra h�ng năm trong ng�y Truyền Thống của Li�n Hiệp Quốc c� h�ng trăm quốc gia tham dự Nhưng Việt nam Cọng Sản đ� kh�ng được chọn m� c�ng đồng Việt Nam tại Mỹ đ� được chọn để diễn h�nh. Ta h�y xem b�i:

Diễn H�nh Văn H�a Quốc Tế: Cờ V�ng Rợp Trời New York

Nghị quyết m� ch�nh quyền c�c th�nh phố hay tiểu bang đưa ra dựa theo những biện chứng sau:

 

Th�m 1 Thị X� Của Tiểu Bang Michigan C�ng Nhận Cờ VNCH Nguyễn văn Canh, 5 th�ng 10, 03

Th�nh Phố Boston

Boston C�ng Nhận Cờ V�ng: Sẽ Treo B�n Cạnh Cờ Hoa Kỳ

Boston (B�i độc quyền của Việt B�o - Hạnh Dương ghi) -- Hội Đồng Th�nh Phố Boston, thủ phủ của tiểu bang Massaschusetts, đ� vừa biểu quyết với 13/13 phiếu thuận th�ng qua Nghị Quyết c�ng nhận Cờ V�ng 3 Sọc Đỏ l� biểu tượng ch�nh thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Boston. Cuộc biểu quyết đ� diễn ra trong phi�n họp kho�ng đại được tổ chức v�o l�c 01:00 giờ ng�y thứ Tư 30-7-2003 tại hội trường của Hội Đồng Th�nh Phố Boston, số 1 City Hall Plaza, 5th Floor, Boston, MA02201, Tel. 617-635-3040, Fax. 617-635-4203,Th�ng 9 2003  

C�n Bộ CSVN Tới Boston Lần 2, Xin Hạ Cờ V�ng, Vẫn Thua

Dư �m Cờ V�ng 

DANH XƯNG TH�CH Đ�NG CỦA L� CỜ Khải Nguy�n

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Kh�c
Tơ V�
Hương Phai 
Thi Đ�m /Thi Họa

Kịch Thơ 

C� H�ng Nước  
Ngồi Đợi B�nh Minh

Truyện D�i

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Ch�n Kh�ng
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ V�ng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Ph�p/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do t�c giả xuất bản. Xin đặt s�ch qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn ph� 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT S�i G�n Huế H� Nội
PT Tai Biến 911
Lấy L� số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm X�y Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Qu� Hương

Thực V� Cầu B�o
C� Kho
M�n X�o

[Home] [Up]

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright � 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 06/08/04