Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

Unicode - Chữ Việt Tr�n Mạng Lưới

Mời qu� vị chọn b�n g� tiếng Việt dưới đ�y.

Chỉ cần 2 softwares sau đ�y l� đủ để đọc v� viết tiếng Việt với UNICODE

VietUni (t�c giả: Trần Anh Tuấn)
Trang căn bản  (Chuyển đổi từ nhiều dạng chữ Việt) (download)

UniKey (t�c giả: Phạm Kim Long)
Bộ g� nhỏ gọn để d�ng với MS Word, webpages....

Ngoa`i ra co`n 2 Softwares nầy

MViet (t�c giả: Phạm Sơn)
Trang Ch�nh

VietJie (t�c giả: �u Địch Xương)
Version 1.0

V�i nối kết về Unicode:

Bộ chữ Việt Nam Unicode Freeware (từ Microsoft) | Commercial

C�ch g� tiếng Việt [1] [2]

Tự điển on-line: KSVN | Tinh V�n | Saigon

C�c ứng dụng Unicode trong việc email, word processor, webpages...
Non S�ng | Vovisoft | PCL� Ho�n | d�ng VPSKeys

Ho�n chuyển c�c dạng chữ Việt ngay trong MS Word với VNMacros

VLID Co: gồm nhiều softwares nhỏ hữu dụng như VLConversion, VLView, VLCalendar..

VietDev: Quickbuid-Script ứng dụng RTE v� bộ g� tiếng Việt

Vietnamese Unicode FAQs

VNDOCR, nhu liệu chuyển h�nh ra chữ

Font hệ thống v� c�c font tiếng Việt cho Pocket PC

4 fonts căn bản Unicode cho Win98 , phải download cả 4
(double click từng Font một)

4. verdan32.exe

 

**************

 

ADOBE READER va WIZIP

Ngo�i ra ch�ng t�i c�n d�ng phương ph�p pdf của Adobe, với lối nầy qu� vị cần phải download Adobe Reader mới đọc được  download the Adobe Acrobat Reader
dowload the Adobe Acrobat Reader. Trước khi download Adobe Reader qu� vị cũng cần download Winzip File để mở file Adobe Reader. Hai files nầy l� utilities tối cần thiết cho việc xử dụng internet

VNI

 

VPS

Download VPS

 

T�i Liệu Tham Khảo 

  1. http://www.amnesty.org.au
  2. http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=214
  3. http://vietnamconghoa.com/
  4. http://www.lenduong.net
  5. http://trungtamdukien.org
  6. http://tudotgvn.org/
  7. http://www.hdvnbtdt.org/
  8. http://www.saigonbao.com/
  9. Unicode Converter

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Kh�c
Tơ V�
Hương Phai 
Thi Đ�m /Thi Họa

Kịch Thơ 

C� H�ng Nước  
Ngồi Đợi B�nh Minh

Truyện D�i

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Ch�n Kh�ng
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ V�ng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Ph�p/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do t�c giả xuất bản. Xin đặt s�ch qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn ph� 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT S�i G�n Huế H� Nội
PT Tai Biến 911
Lấy L� số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm X�y Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Qu� Hương

Thực V� Cầu B�o
C� Kho
M�n X�o

[Home] [Tho Van Ha Phuong Hoai -] [Hai Mươi Lăm Năm X�y Dựng Cộng Đồng Chicago.] [Ha Phuong Hoai - Hai Mươi Lăm Năm X�y Dựng Cộng Đồng Chicago.]

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright � 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 06/08/04