Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search
Phụ lục 1
 
 
Hai Mươi Lăm Năm X�y Dựng Cộng Đồng Chicago.
 
V�i lời t�m sự: Khi viết trang hồi ức Hai Mươi Lăm Năm X�y Dựng Cộng Đồng Chicago, người viết cảm thấy �i ngại v� c�ng v� kh�ng thể loại bỏ c�i t�i đ�ng gh�t như người Ph�p đ� n�i (Le moi est haisable). Nhưng rồi muốn lưu lại b�t t�ch cho con ch�u sau nầy nhận thức được rằng: mọi sự ở tr�n đời nầy kh�ng phải từ trời rơi xuống m� phải từ � ch� v� sự chịu đựng của ch�nh m�nh. Muốn được như vậy ta kh�ng thể chờ người ta l�m rồi m�nh hưởng hay mới tiếp tay, m� m�nh phải xăn tay l�m để khởi sự. L�m để m� l�m,  kh�ng phải để m�nh được hưởng kết quả, m� phải cho �ch lợi chung.
 
B�i viết nầy nếu c� thiếu s�t, xin qu� vị bổ sung; giả như t�i lỡ qu�n ghi c�ng đức một vị n�o đ� t�ch cực đ�ng g�p cho sự thịnh vượng của cộng đồng Việt Chicago, xin qu� vị ấy niệm t�nh tha thứ. B�i viết nầy đ�ng ra phải gọi l� Hồi ức của một người tỵ nạn Việt Nam tại Chicago trong 25 Năm tha hương th� đ�ng hơn. L� một người tỵ nạn Việt Nam, dĩ nhi�n lập trường ch�nh trị phải dứt kho�t, phải l� một người quốc gia ch�n ch�nh. Nội dung b�i viết phải n�i l� ho�n to�n quốc gia. Mọi nh�n vật hay  thực thể,  biến cố được n�u l�n v� t�nh c�ch th�ng tin trung thực.
 
C� thể n�i  l� người đầu ti�n trong đợt tỵ nạn 1975 đến Chicago kh�ng sớm hơn cuối th�ng s�u. Đa số đợt nầy do hội C�ng Gi�o (USCC) bảo trợ. V� v� chưa chẩn bị cho n�n khi xuất trại mọi người tỵ nạn phải qua một trại tỵ nạn thứ hai sau trại Ft Chaffee hay trại Pendleton l� Trường Niles tr�n Touhy v� Harlem. Những vị khai mạc trại nầy hiện c�n tại Chicago như gia đ�nh �ng Nguyễn Văn Minh, �ng Ng� Quang Minh, �ng Trần Vũ Bản, �ng Ho�ng Xu�n Nghị v.v.. Sau gần một th�ng sống trong trại tỵ nạn nầy (được tự do ra v� kh�ng bị giam như hai trại kia) th� được xuất trại theo người bảo trợ.
 
Cuộc sống chung đụng với người bảo trợ c� đủ chuyện kh�c cười. Điển h�nh l� ng�y ng�y người bảo trợ đi l�m trưa kh�ng về, �t h�m đầu,  người tỵ nạn cho l� bị bỏ đ�i cho tới tối mới được ăn. Sự thật th� v� ng�n ngữ bất đồng cho n�n tỵ nạn kh�ng d�m lấy đồ ăn trong tủ lạnh.
 
Chicago dầu sao cũng l� th�nh phố lớn cho n�n những kh�c mắc hay kh� khăn được c�c hội bảo trợ giải quyết ngay. Chứ như những tỵ nạn được đưa về những nơi khỉ ho c� g�y th� c�ng khốn nạn hơn nhiều. Người viết nầy đ� l� một trong những tỵ nạn bất hạnh đ�. Tuy gia đ�nh ch�ng t�i kh�ng bị đi vắt sữa b� lương 25 Cents một giờ, l�m việc m�t chỉ, từ b�t mắt cho đến tờ mờ tối v� bị cắt đứt hết với mọi li�n lạc với thế giới b�n ngo�i,  nhưng cũng đ� từng bị đuổi về trại tỵ nạn v� kh�ng chịu chuyển đạo.
 
Khổ hơn thế nữa ch�ng t�i được đưa v�o sống trong rừng, tr�n một đỉnh n�i cao, để cắt tỉa một rừng th�ng kỹ nghệ khoảng một triệu c�y. Ch�ng t�i được ph�t cho hai khẩu s�ng d�i để tự kiếm lấy thực phẩm h�ng ng�y cũng như dự trữ cho m�a đ�ng. Nh� ở kh�ng điện, kh�ng ga, kh�ng nước, m�a đ�ng lấy tuyết hay đ� m� nấu...
 
V� c�i rắc rối của sự đời như tr�n m� người viết nầy đầu năm 1976 phải tạ ơn người bảo trợ, quất ngựa truy phong, chạy đến Chicago t�m đất đậu. Nh� cửa chưa c� nhưng cũng phải �bắt c�i job thụt nh� x� ở Water Tower Place nhờ �ng An cậu của Kim Xuyến giới thiệu� ngay ng�y h�m sau để cho vợ con khỏi đ�i (thời nầy chưa biết welfare). Nhờ c�i job nầy m� ch�ng t�i được quen biết th�m nhiều bạn b� mới.
 
Nhu Cầu Mưu Sinh. Từ  năm 1975 hội bảo trợ nhận của ch�nh phủ li�n bang một khoản tiền l� $500 để lo định cư cho người tỵ nạn Đ�ng Dương. Số tiền nầy kh�ng phải để trực tiếp đưa cho người tỵ nạn m� l� để d�ng v�o việc điều h�nh để người tỵ nạn c� cơm ăn v� nh� ở cho đến khi kiếm được việc l�m. Với số tiền cho mỗi đầu người nầy, hội bảo trợ nếu muốn c� đủ tiền nu�i những người mới tới trong l�c chờ c� việc l�m m� kh�ng bị th�m thụt ng�n quỹ, th� họ phải mướn nh�n vi�n lo kiếm việc l�m cho người tỵ nạn một c�ch cấp kỳ. Những c�ng ty c� nhiều người Việt đi l�m như FelPro, SoLo Cup, Maintenance Services v.v.... Người tỵ nạn khi đ� c� job ở đ�u th� m�ch nước cho người kh�c đến xin. Từ chỗ �n nghĩa, ch�m x�m, cố tri hay c�ng binh chủng m� những sinh hoạt c� t�nh c�ch tương trợ đ� xảy ra lu�n lưu h�ng tuần để c�ng nhau ch�n tạc ch�n th�, xẻ chia kinh nghiệm trả nợ �o cơm. Những nh�m điển h�nh l� nh�m Potomac, nh�m Albany Park, nh�m Granville, nh�m Nh� thờ Kenmore, nh�m Rockwell, nh�m Ashland, nh�m độc th�n tr�n đường Kenmore, nh�m Nhảy D� v.v...
 
Nhu Cầu Bản Sắc: Vừa chớp mắt m� gần nửa năm tr�i qua, lễ Gi�ng Sinh đ� tới. Với c�i lạnh buốt gi� của m�a đ�ng Chicago, với c�i lạnh của  nhớ nh� nhớ qu� hương, nhớ những kỷ niệm đẹp trong những ng�y lễ lớn tại qu� xưa. Những người tỵ nạn ti�n khởi đ� c�ng nhau tổ chức Lễ Gi�ng Sinh đầu ti�n. Nhờ một người bảo trợ gi�p đỡ, cha xứ một nh� thờ C�ng Gi�o ở Evanston đ� đặc biệt l�m lễ nửa đ�m cho người tỵ nạn Việt Nam. D� đ�y l� một lễ nghi ho�n to�n t�n gi�o thế m� những người tha hương đ� tạo th�nh một sinh hoạt lại tr�n đầy sắc th�i tương trợ. Thật l� cảm động v� ch� t�nh biết bao khi một nh�m tỵ nạn Việt Nam kh�ng ph�n biệt t�n gi�o như �ng Trần Vũ Bản, �ng Trương Kha Qu�, �ng Trần Hữu Lợi, �ng Ho�ng Xu�n Nghị v.v.. đ� tự động hợp t�c với nhau chở tre, chở gỗ,  giấy, sơn tr�n xe lửa Evanston đến nh� thờ để l�m một hang đ� nơi Ch�a Gi�su sinh ra trong kh� h�n 1975 năm trước đ�y.
 
Hang đ� nầy đ� l�i cuốn được sự ch� � của người bản địa nhất l� giới truyền th�ng Hoa Kỳ.  Qua sự th�nh c�ng của việc l�m hang đ� chung trong dịp Lễ Gi�ng Sinh, cũng c�ng những vị đ�, họ đ� tổ chức một c�i Tết cổ truyền Việt Nam tại nh� thờ St Thomas of Canterbury, đường Kenmore do L.M. Nguyễn Quốc Hải chủ tế. Đ�y l� lần đầu ti�n nghi lễ hương kh�i �ng b� tổ ti�n c� hoa quả lễ vật, nhang trầm nghi ng�t tỏa ra trong một nh� thờ Thi�n Ch�a gi�o tại Mỹ.
Trước đ�y mỗi nh�m đ� thường xuy�n họp mặt nhau để h�n huy�n, t�m sự chia xẻ những nỗi buồn đau chua x�t trong những chuỗi ng�y sống tha hương, v� b�y giờ tiếp theo vụ l�m hang đ� M�a Gi�ng Sinh v� Tết cổ truyền, người Việt tỵ nạn thấy rằng họ kh�ng thể xa l�a nhau được v� Hội Người Việt ti�n khởi được h�nh th�nh bởi c�c �ng Trần Vũ Bản, Ng� quang Minh, �ng Trần Hữu Lợi, L� Gia Thầm, Ho�ng Trọng Biểu, Nguyễn H�a Quang v� Ho�ng Sĩ B�nh, Nguyễn Cường v.v..... Sự tụ tập với nhau h�ng tuần cũng như việc h�nh th�nh Hội Người Việt ch�nh l� chỉ dấu của t�nh b� con xa m� l�ng giềng gần v� những nhu cầu thiết yếu m� ch�ng ta kh�ng thể thiếu được sau đ�y:
 
Nhu Cầu T�n Gi�o: Hoa kỳ tuy theo một đời sống cởi mở song d�n ch�ng lại rất s�ng đạo. C� lẽ v� đời sống vật chất qu� thừa mứa cho n�n con người mới cảm thấy rằng: con người kh�ng phải chỉ sống bằng phương tiện vật chất m� c�n phải nhờ đến gi� trị tinh thần. Người n�o đi ngược lại điều nầy sẽ cảm thấy đời v� vị v� dễ mắc bệnh t�m thần. Qua việc người bảo trợ cố gắng chuyển đạo người tỵ nạn cho n�n ai nấy đều lo sợ v� cố gắng giữ c�i g� m� m�nh đang c�. Đ�y l� một vấn đề tối quan yếu. Nhiều  nh�m nhỏ x�c tiến việc tu tr� tầm đạo. Người c�ng gi�o v� Hội Th�nh Tin L�nh được may mắn hơn, c� sẵn nh� thờ địa phương đ�n tiếp, trong khi đ� Phật gi�o kh�ng c� chỗ để nương th�n cho n�n trong những năm đầu lu�n lu�n cảm thấy thiếu thốn v� th�m thuồng c� được một ng�i ch�a. Sau đ�y l� những sinh hoạt li�n quan đến t�n gi�o của người Việt tỵ nạn:
 
a.         Phật Gi�o: Một v�i năm sau nhờ c�c phật tử c� li�n hệ với c�c sắc d�n kh�c qua giao tiếp ở nơi l�m việc, m� t�m ra được c�c ch�a của Th�i Lan ở South Side, của Nhật Bản ngay ở Uptown để đến th�nh t�m lễ Phật. D� ng�n ngữ v� kinh kệ kh�c nhau nhưng những ch�a nầy cũng đ� giải tỏa một phần n�o vấn nạn về t�n gi�o cho Phật tử tỵ nạn Việt Nam.
 
 Đi ch�a m� lời kinh tiếng kệ l� ng�n ngữ  của người d� sao cũng kh� gi�p �ch cho việc tu t�m v� hoằng ph�p cho n�n năm 1979 do c�c bạn hữu giới thiệu, c� Li�n Dư  đ� mời được thầy Th�ch Tịnh Từ , từ  Kansas l�n thuyết ph�p. Nh�n dịp nầy, c� Li�n Dư đ� tham khảo với người viết về phương thức lập hội v� x�y ch�a. Một buổi họp sơ khởi tại nh� �ng Trần Vũ Bản, ở đường Sheridan với sự hiện diện của c� Li�n Dư, �ng Trần Vũ Bản, b� Nhung Johnson, �ng L�m Quang, �ng Nguyễn Đức Nghĩa, �ng Nguyễn Cầu Hải v� ch�ng t�i v.v.....
 
Sau đ� một ủy ban l�m thời lập hội Phật Gi�o tại Illinois ra đời, v� hội ch�nh thức th�nh lập v� tạo m�i được Ch�a Quang Minh ở Rockwell v�o v�i năm sau. Ch�a đầu ti�n tọa lạc tại g�c đường Wabansia v� Rockwell, Chicago. Nhờ �ng b� Nguyễn Xu�n Hy, một gười c�ng gi�o,  giới thiệu đ� t�m ra được ng�i nh� c� đất rộng m� gi� rất rẻ. Nhờ l�ng thiết tha với Phật sự, phật tử x�m nhau kẻ c�ng người của biến ng�i nh� ở th�nh ch�a Quang Minh.
 
C�ng lớn nầy phải kể đến �ng Trần Thao v� �ng Ng� Quang Minh. Thầy Minh Tr�ng trụ tr� sau khi ch�a kh�nh th�nh. Th�nh phần l�nh đạo Ban trị sự Hội Phật Gi�o gồm c� c�c �ng L�m Quang, Hội trưởng, �ng Ng� Quang Minh, Tổng thư k�. Một năm sau thầy Minh Tr�ng đi học, Sư cụ Hộ Ph�p Trương Văn Huấn trụ tr� khoảng 3 năm th� thầy Thiện Quang từ trại tỵ nạn qua thay thế. Khi thầy Thiện Quang đi học th� Thầy Minh Huệ nhận tr�ch nhiệm lo cho Phật tử  tại Chicago.
 
Ch�a Quang Minh d� sao cũng qu� nhỏ so với con số Phật tử qu� lớn ở Chicago v� v�ng Trung T�y Hoa Kỳ. Ban trị sự đ� cho xổ số g�y quỹ, l� độc đắc l� một chiếc nhẫn kim cương lớn do chị Diệu Nghĩa c�ng dường. Nhờ đ� m� Hội đ� tạo m�i được một vườn trẻ tại đường Damen gần Montrose m� lập ch�a Quang Minh mới.
 
Ch�a Phật Bảo ở DesPlaines được th�nh lập v�o năm 1994 để đ�p ứng nhu cầu Phật sự của người Việt ở ngoại �. Đồng thời B� Việt Hoa đ� gi�p lập th�m Ch�a Ch�nh Gi�c tr�n đường Broadway v� Ch�a Quan �m ở đường Carmen.
 
Mấy năm trước đ�y huynh trưởng Mai Lạc Hồng v� một số đạo hữu hữu t�m đ� mua được một ng�i nh� thờ bỏ hoang tr�n đường Winthrop m� lập n�n Ch�a Tr�c L�m. Khi b�i nầy sắp sửa l�n khu�n th� ch�ng t�i nhận được tin Ch�a Tr�c l�m đ� tạo được nền m�ng mới tại khoảng 7000 N. Western v�o ng�y 30/6/2000. Sinh hoạt của c�c ch�a đều c� đ�ng đảo Phật tử khắp thập phương về lễ Phật v� nghe kinh mỗi Ch�a Nhật nhất l� c�c ng�y lễ v�a.
 
Th�nh phần l�nh đạo của Hội Phật gi�o Illinois, trước khi Ch�a Phật Bảo ch�nh thức ra đời gồm c� c�c �ng Phạm Dự, nhiệm kỳ 1, �ng Ng� Quang Minh, nhiệm kỳ 2, Tiến Sĩ Bửu Tập, Nhiệm kỳ 3. Khi ch�a th�nh h�nh th� hội Phật gi�o Illinois ch�nh thức giải thể.
 
b.         Hội Th�nh Tin L�nh. Một số t�n hữu thuộc hội th�nh CMA cũng được gi�o hội Tin L�nh bản địa gi�p đỡ trong việc thờ phượng Ch�a tại Humboldt Park từ năm 1975 cho đến năm 1977 th� tạm ngưng. Thay thế v�o đ� th� Hội Th�nh Baptist cưu mang v� thường xuy�n c� lễ cầu nguyện tại Baptist Church tọa lạc tại g�c đường Sheridan v� Wilson, c� Mục Sư Năm chăn dắt, hai năm sau th� Mục Sư Thuận thay thế. Mục Sư V�n nối tiếp con đường T�ng đồ từ tay Mục sư Thuận năm 1981 đ�y cũng ch�nh l� l�c Hội Th�nh Tin L�nh Việt Nam trở về với danh xưng cũ l� CMA.
 
Năm 1999 mục Sư Vĩnh ra trường v� chăm lo t�n hữu thuộc v�ng West của Chicago. Trong suốt  10  năm chăn dắt c�c t�n hữu trong Hội Th�nh, Mục sư V�n đ� t�ch cực đem tinh thần th�nh kinh đến cho những người tỵ nạn Việt Nam bằng c�ch hăng say bảo trợ cũng như gi�p đỡ họ qua những dịch vụ cần thiết như đưa đ�n đến những cơ quan m� mọi người tỵ nạn đều cần đến. Cho đến nay người đ� bảo trợ tr�n 100 gia đ�nh Việt Nam.
 
c. Tổ Ti�n Ch�nh Gi�o. Một chức sắc của Tổ Ti�n Ch�nh Gi�o Đ� Lạt, đến định cư tại Chicago v�o năm 1985 đ� tạo được li�n lạc với đạo hữu tại tư gia ở đường Eastwood để tiếp nhận cơ gi�ng của tổ ti�n.
 
d. C�ng Gi�o. Như đ� n�i ở tr�n Nh� Thờ C�ng Gi�o St Thomas of Canterbury ở đường Kenmore l�c đầu c� linh mục Nguyễn Quốc Hải được Tổng gi�o phận đưa về l�m linh hướng cho người c�ng gi�o tại Chicago. Thật ra trước đ� thỉnh thoảng đ� c� linh mục Thừa hay L.M. H�m từ gi�o phận Joliet về l�m lễ. Đến năm 1978 th� L.M. Hải đi học, gi�o d�n Chicago đ� trở th�nh mồ c�i, Cha John Keehan, ph� xứ của St Thomas of Canterbury, học đọc tiếng Việt v� cử h�nh th�nh lễ bằng tiếng Việt cho gi�o d�n.
 
Thỉnh thoảng c� L.M. Trần thuộc d�ng Ch�a Cứu Thế đến giảng lễ. L.M. Trịnh Thế H�ng l� một giảng sư tại một Đại Chủng Viện ở Iowa thấy gi�o d�n Chicago thiếu kẻ chăn dắt đ� h�ng tuần, l�i xe đi về 8 tiếng, qua Chicago l�m lễ. Đến năm 1983 th� L.M. H�ng ch�nh thức được Tổng Gi�o Phận Chicago can thiệp đổi về Chicago v� bổ nhiệm l�m ph� xứ tại St Thomas of Canterbury v� gi�m đốc Trung T�m Mục Vụ Người Tỵ Nạn Đ�ng Dương.
 
Tuy bị trắc trở về một vị chủ chăn ch�nh thức song những sinh hoạt của gi�o d�n Việt Nam ngo�i những lễ nghi mang những n�t đặc th� của Văn h�a Việt trong việc phụng vụ, những sinh hoạt c� t�nh c�ch cộng đồng đ� được Ban Chấp H�nh cộng đo�n hỗ trợ hay đứng ra tổ chức để đ�p ứng nhu cầu chung.
 
Hội Hướng Đạo Việt Nam do �ng V� Văn Huế v� �ng Nguyễn Văn Đức th�nh lập, đ� từng l� ng�i sao s�ng trong hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Illinois.
 
Ngo�i ra trong sinh hoạt chung với cộng đồng Việt Nam, Cộng Đo�n C�ng Gi�o Việt Nam đ� tổ chức Trại Đuốc Thi�ng h�ng năm để h�m n�ng tinh thần y�u qu� hương trong những người trẻ.
 
Trong tinh thần Mẹ, ng�i vị cao qu� nhất, dễ thương nhất trong mọi gia đ�nh Việt Nam. gi�o d�n Việt Nam, đặc biệt t�n k�nh B� Maria, Mẹ của Đức Kit�. Do đ� h�ng năm cộng đo�n C�ng Gi�o Việt Nam thường tổ chức trọng thể lễ kiệu tr�n đường phố Argyle, tạo được sự ch� � v� k�nh phục v� tham dự của cộng đo�n c�ng gi�o bản địa.
 
Tr� ngụ tại nh� thờ Kenmore cũng vừa tr�n 25 năm. Uptown lu�n lu�n l� m�i nh� ấm c�ng của người tỵ nạn khốn c�ng từ khắp nơi tr�n thế giới. Th�nh đường b�y giờ phải cưu mang th�m c�c sắc d�n kh�c như, Haiti, Nigeria, Somalia, Nam Phi, Liberia, Kosovar, Bosnia cho n�n c�c sinh hoạt thường xuy�n của cộng đo�n c�ng gi�o Việt Nam gặp nhiều trở ngại về phương tiện v� giờ giấc.
 
Linh mục quản nhiệm Trịnh thế H�ng đ� đưa ra đề s�ch tạo m�i một khu đất rộng lớn để l�m nơi phụng vụ cũng như l�m trung t�m sinh hoạt cho cộng đồng Việt đại ch�ng. Vị tr� mới của Th�nh Đường v� trung t�m sinh hoạt tọa lạc khoảng 5600 N. Western. Hy vọng một buổi lễ ra mắt cộng đồng sẽ được thực hiện trước Lễ Gi�ng Sinh năm nay.
 
Người gi� lu�n lu�n l� mối lo quan trọng của mọi người. Trung T�m Qu� Nh� được gi�o d�n hằng t�m đ�ng g�p hoặc ra sức g�y quỹ mua được khoảng năm 1993. Căn nh� biệt lập được gi�o d�n tu sửa v� lập th�nh trung t�m sinh hoạt của người gi�. Đặc biệt c�c cụ c�n được d�ng cơm n�ng sốt v� hợp khẩu vị v�o mỗi buổi trưaThứ Tư. B� Việt Hoa h�ng th�ng đ� tặng 5 bao gạo cho chương tr�nh cơm trưa nầy.
 
C� một điều m� ch�ng ta �t ai biết đến l� cộng đo�n Việt Nam tại nh� thờ Kenmore (tiếng gọi th�ng dụng cho nh� thờ St Thomas of Canterbury) l� trung t�m quan trọng ph�t xuất nhiều linh mục trẻ. Đến nay cộng đo�n c�ng gi�o đ� bảo trợ v� mở tay gần 20 t�n linh mục.
 
e. Cao Đ�i v� Phật Gi�o H�a Hảo cũng c� hoạt động nhưng người viết kh�ng c� dịp tiếp x�c cho n�n kh�ng viết được.
 
Nhu Cầu Kinh Tế. Trước năm 1978, chợ Việt chưa c�, chỉ c� tiệm Th�i Plaza cung cấp thực phẩm gần với Việt Nam nhất. M�i đến năm 1979 mới c� tiệm Việt Hoa. Thấy người Việt mỗi ng�y một th�m đ�ng tại v�ng trung T�y, �ng Nguyễn Huy H�n đưa ra chương tr�nh tương trợ, mua tận gốc để cung cấp nhu yếu phẩm cho người Việt với gi� vốn. Chương tr�nh ở Chicago do ch�ng t�i v� �ng Trần Vũ Bản đặc tr�ch. Sau hai năm khổ cực chạy kho, phải ra t�a v� h�ng x�m kiện, kh�ng c� người khu�n v�c, chương tr�nh phải ngưng với nhiều lỗ l�.
 
Nhu Cầu X� Hội
Từ đợt tỵ nạn đầu ti�n năm 1975, cả nước Mỹ chỉ c� 132,000 người Việt v� Cam bốt c�ng L�o. Qua kinh nghiệm định cư tập trung người Cuba, th� nh�m d�n tỵ nạn Cuba m�i m�i vẫn l� người Cuba, giới chức Hoa kỳ cảm thấy cần tạo ngay tức khắc một Melting Pot (h�a nhập) cho n�n đưa ra ch�nh s�ch trải người tỵ nạn Đ�ng dương đến từng mọi ng� ng�ch trong l�nh địa Hoa kỳ để họ ch�ng trở th�nh người Mỹ hơn.
 
Ch�nh s�ch nầy đ� trở th�nh một đại nạn cho người d�n Việt, v� gia đ�nh người viết nầy nếu kh�ng tho�t ắt đ� biến th�nh Tarzan trong một khu rừng ở Ohio, để tiếp tục chịu bao cảnh đớn đau chua x�t. Ng�y xuất trại tỵ nạn, ch�ng t�i đ� trao cho nhau địa chỉ để li�n lạc sau n�y.
 
T�i c�n nhớ Nữ ca sĩ Kh�nh Ly đ� h�t gi� biệt đồng hương, h�t để gi� biệt nghệ thuật qu� hương, n�ng đ� kh�c sướt mướt. C� nghĩa l� ch�ng t�i ai ai cũng nghĩ  rằng ch�ng t�i sẽ mất lu�n cả nắng qu� hương. Nhờ những địa chỉ đ� m� ch�ng t�i bắt được li�n lạc với nhau rồi t�m đến nhau, đ�m bọc lẫn nhau. Cali nắng ấm đ� trở th�nh trung t�m điểm của người Việt t�m đến với nhau. Chicago tuy hai m�a n�ng lạnh nhưng cũng đ� tập trung được hơn chục ng�n người t�m định cư.
 
Trong phần nhận định về nhu cầu bản sắc đ� cho ch�ng ta thấy, người Việt Chicago tuy trong m�i trường lạnh buốt da cắt thịt nhưng t�nh người lại ấm đậm v� c�ng. Từ giai đoạn đầu hợp t�c với nhau v� nhu cầu chung l� cần nhau cho n�n đ� tạo được truyền thống đo�n kết v� tương nhượng với nhau trong t�nh một bọc trăm con. Hội Người Việt đ� được th�nh lập trong tinh thần đ�. �ng Ho�ng Sĩ B�nh l� vị chủ tịch ti�n khởi v� Nội quy của hội do luật sư  Phan tự Trọng  soạn thảo.
 
Năm sau, v� nghề nghiệp cả hai �ng �ng đ� rời Chicago đi tiểu bang kh�c. Cũng như trong một trận chiến, người trước ng� gục th� người sau đứng l�n x�ng pha v�o trận rồi �ng Nguyễn H�a Quang l�nh tr�ch nhiệm lo cho hội được một thời gian ngắn th� �ng Quang cũng rời bỏ Chicago đi Texas. Hai vị bạn qu� của cộng Việt đồng ti�n khởi tại Chicago l� �ng Richard Friedman gi�p đỡ về mọi mặt cho hội được th�nh h�nh v� b� Luật sư Sylvia Decker tự nguyện đ�ng vai cố vấn về ph�p luật cũng như lo thủ tục lập hội với ch�nh quyền Tiểu bang v� soạn by-law theo luật định.
 
Hội hoạt động trong ho�n cảnh thiếu hụt nhưng lu�n lu�n cố gắng sinh hoạt thường xuy�n. H�ng năm vẫn cố gắng tổ chức Tết chung, Lễ giỗ Tổ, Ng�y Quốc Hận v� Tết Nhi Đồng. C�i đẹp của Chicago l� khi c� sinh hoạt chung th� mọi người kh�ng kể thuộc đo�n thể n�o đều đưa vai g�nh hay chia xẻ tr�ch nhiệm.   
 
Năm 1978 sau ba năm sống dưới chế độ Cộng Sản, người d�n Việt đ� kh�ng chịu nổi cảnh g�ng c�m, h� khắc v� đ�i kh�t, hơn triệu người đ� đổ x� ra biển đi t�m c�i sống trong c�i chết. Đảo Pulau Biđ�ng với diện t�ch kh�ng đầy một c�y số vu�ng đ� cưu mang hơn 75,000 người tỵ nạn. Ng�y 26/8/1978 �ng Trần Vũ Bản v� �ng Phạm Ngọc L�m (Chương Tr�nh Anh Ngữ cho người Tỵ Nạn tại Truman College) c�ng với ch�ng t�i đ� tổ chức Ng�y của Người Vượt Biển (The Boat People Day) c� Ca Sĩ Ch�u H� v� Nhạc sĩ Văn Phụng tr�nh diễn văn nghệ gi�p g�y quỹ mua ch�n b�t v� đũa tặng cho đồng hương mới tới. � Chục b�t tượng trưng cho cơm no �o ấm v� b� đũa tượng trưng cho t�nh đo�n kết. Đặc biệt trong dịp nầy b� Sylvia Decker cố vấn về ph�p luật cho HNV từ ng�y sơ sinh đ� nhắc lại h�nh ảnh của người cha gi� Việt Nam trước khi chết đ� cho con bẻ từng chiếc đũa v� b� đũa để mong con c�i y�u thương nhau.
 
Nh�n ng�y lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, Ủy Ban Tranh Đấu Nh�n Quyền Cho Người Đ�ng Dương (The Committee for Indochinese Human Rights) được th�nh lập để đ�p ứng nhu cầu khẩn thiết về tỵ nạn, v� ch�ng t�i được ủy th�c tr�ch nhiệm chủ tịch để tổ chức một buổi m�t-tinh tại Clarendon Park với khoảng hơn 2000 người tham dự để y�u cầu ch�nh phủ Hoa Kỳ nhận th�m người Tỵ nạn (Empty The Camp Now). Với sự hỗ trợ v� của c�c tổ chức như The Anti-Defamation League of B�nai Brith, The Emergency Task-force for Indochinese Refugee, The National Conference Christians and Jews v� The Indochinese Communities, Chicago.
 
Để khơi động v�o t�m n�o của người bản xứ, ủy ban tổ chức đ� lấy t�n l�: �Interfaith Prayer Service for Indochinese Human Rights�. Kết quả Hoa kỳ đ� nhận th�m 7,000 người một th�ng n�ng tổng số 144,000 một năm. Dĩ nhi�n kh�ng phải chỉ do ảnh hưởng của cuộc m�t-tinh tr�n của Chicago, m� l� của to�n thể Việt Mỹ khắp to�n quốc. Phải n�i đ�ng g�p lớn lao nhất l� của �ng Phạm Ngọc L�m v� �ng Trần Văn Dương đ� bắt được �ng David Block v� Rabbi Yetsin (thầy cả thượng tế của Do Th�i Gi�o). Hai �ng nầy đ� vận động được tr�n 40 hội đo�n Do Th�i đặc biệt l� hội Anti-Defamine of B�nai Brith bảo trợ hoặc ủng hộ đường lối của tổ chức.
 
Trong kh� thế thừa thắng x�ng l�n v� để nhắc nhở dư luận Hoa kỳ, vấn đề nh�n quyền Việt Nam vẫn c�n l� một đề t�i n�ng sốt, Ủy ban quyết định tổ chức ng�y: �Chicago Declaration on Indochinese Refugees� tại Midland Hotel ng�y 8-8-1979, m� thuyết tr�nh vi�n danh dự l� Thống Đốc của Iowa (Governor Ray of Iowa) v� to�n thể c�c hội đo�n đ� cọng t�c với UBTDCNQCNĐ quan t�m đến t�nh h�nh tỵ nạn tại Đ�ng Dương. Đ�y l� một đại hội c� chiều s�u về ch�nh trị chống cộng.
 
Khoảng nửa th�ng trước ng�y đại hội, ch�ng t�i bắt được tin H� Văn L�u, đại sứ của ch�nh quyền H� Nội tại Li�n Hiệp Quốc sẽ đến Chicago, n�i chuyện với giới thương gia Hoa Kỳ v�o ng�y 22 th�ng 7 1979 tại Pick Congress Hotel tr�n đường Michigan Chicago với đề t�i: Việt Nam Ng�y H�m Nay v� Việt Nam Ng�y Mai, ch�ng t�i liền li�n lạc với 48 hội đo�n hỗ trợ Ủy Ban h�m Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, tổ chức một buổi hội thảo gọi l� State-wide Indochinese Conference on Political Realities in Indochina Today, c�ng một đề t�i v� cũng c�ng tại Pick Congress Hotel.
 
Để cho buổi hội thảo h�o hứng v� c� � nghĩa, �ng Phạm Ngọc L�m đ� mời được thầy cũ l� cụ Nguyễn Ngọc Huy, người đ� từng l� trưởng ph�i đo�n của VNCH trong Hội Nghị Bal� năm 1972, H� Văn L�u trưởng ph�i đo�n của ph�a CS H� Nội. Phải n�i trong 25 na8m sinh hoạt với cộng đồng tại Chicago ch�ng t�i chưa bao giờ thấy cộng đồng nhỏ b� Việt Nam ch�ng ta lại c� kh� thế h�o h�ng m�nh liệt đến như vậy.
 
Chỉ trong v�ng chưa đầy một tuần lễ sau ng�y họp tại tư gia �ng Trần Hữu Lợi, kh�ng c� b�ch chương, kh�ng b�o ch� m� c� đến 3000 người tập trung tại c�ng vi�n trước American Congress Hotel. Họ đến v� tinh thần tự nguyện. Họ đến v� b� con một bọc. Họ đến v� muốn tr�nh bầy với thế giới d� t�m của H� Nội. Đo�n biểu t�nh với cờ v�ng ba sọc đỏ v� biểu ngữ dơ cao, y�u cầu H� nội thả chồng con của d�n Việt, hiện đang bị g�ng c�m tủi nhục ở tại c�c trại tập trung cải tạo. Trước kh� thế rực lửa đấu tranh H� Văn L�u đ� trốn kh�ng d�m tới địa điểm thuyết tr�nh.
 
Viết đến đ�y ch�ng t�i nhớ v�o khoảng m�a đ�ng năm 1976, nh�m Nh� thờ Kenmore được tin tiến sĩ L� Văn H�a (Dr Levan), tổ chức một buổi chiếu phim tuy�n truyền cho ch�nh quyền H� Nội sau chuyến thăm Việt Nam của �ng ta, tại một trung t�m sinh vi�n quốc tế ở South Side. L�c nầy chưa c� mấy người Việt ở Chicago cho n�n chỉ c� mươi gia đ�nh k�o nhau đi chống ph�. Ch�ng t�i kh�ng nhớ hết những người c� mặt. 
 
Phe ta ta gồm c� �ng b� Nguyễn Hữu T�ng, �ng b� Đinh Tiến Vinh, nh�m Ashland, một số nữa m� ch�ng t�i kh�ng nhớ hết t�n, v� ch�ng t�i đ� ngồi k�n cả hội trường. B� Cụ Vượng l� người hăng nhất trong đ�m. Tuy trong điều kiện bất thần v� �t ỏi nhưng cũng đ� l�m cho TS Levan r�t v�o b�ng tối sau khi cố gắng cho chiếu phim ca ngợi chế độ H� nội th�m một lần nữa v�o năm 1978 bị t�n hữu c�ng gi�o tại nh� thờ Kenmore do L.M. Nguyễn Quốc Hải hướng dẫn đi biểu t�nh chống đỡ.
 
Từ ng�y d�n ta đến Chicago nhiều, qua đợt thuyền nh�n. Sinh hoạt ch�nh trị cũng như x� hội v� t�n gi�o trở n�n đa dạng v� thường xuy�n hơn. Nhiều hội đo�n đ� th�nh lập để đ�p ứng nhu cầu của từng nh�m. Hội Hải Qu�n ra đời, Hội Kh�ng Qu�n c� Đ�m Kh�ng Gian. Nh�m Vovinam Việt V� Đạo do �ng Phạm Văn Bảo (1976) đứng ra mở lớp dạy thanh thiếu ni�n Việt Nam tại Chicago. Nhiều nh�m Th�i Cực Đạo Việt Nam cũng hoạt động rất t�ch cực.
 
Hội Nghĩa Sinh của �ng Nguyễn Trung Hiếu, b�y giờ l� TS Nguyễn Trung Hiếu cũng ra mắt b� con tại khu Rockwell. Khoảng cuối năm 1980 đầu năm 1981, c�c hội tương trợ như M�n Quang, M�n Th�i của anh em Đ� Nẵng ra đời.
 
V� những nỗi khổ đau triền mi�n của người ở lại, cũng như những nổi � chề của kẻ ra đi, nhiều hội đo�n ch�nh trị cũng đ� th�nh h�nh. Nổi bật l� nh�m của Đề Đốc Ho�ng Cơ Minh m� đại diện ở Chicago l� �ng Phạm Văn Bảo. Trong thời gian nầy c�c hoạt động hầu như chung về một mối v� c�c sinh hoạt đều từ một trung t�m,  đ� l� Văn Ph�ng Hội Người Việt tại đường Broadway.
 
Một năm sau, �ng Ho�ng Cơ Minh rời Mỹ đi lập chiến khu ở Đ�ng Dương v� th�nh lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Ph�ng Việt Nam (MTQGTNGPVN) v�o năm 1982. Mặt Trận được sự ủng hộ tối đa của to�n thể người Việt khắp thế giới v� Chicago đ� tưng bừng tham gia cũng như đ�ng g�p cho quỹ kh�ng chiến qua Xứ Bộ Chicago hoặc Phong tr�o Quốc Gia Yểm trợ Kh�ng Chiến (BS Trần Xu�n Ninh).
 
 Đến năm 1984 th� MT c� chuyện x�o trộn nội bộ v� sự ủng hộ của đại ch�ng cũng ngu�i dần. Cho đến nay MTQGTNGPVN ở Chicago vẫn c�n hoạt động. H�ng năm Mặt Trận c� hai sinh hoạt lớn l� ng�y Quốc Kh�nh (Giỗ Tổ H�ng Vương) v� mừng Tết Nguy�n Đ�n đ�ng ng�y, mấy năm gần đ�y c� th�m ng�y Tết Nhi Đồng, tổ chức đồng thời với Tết Trung Thu của Cộng Đồng Việt Nam tại Chicago l�m cho sinh hoạt của cộng đồng c�ng th�m khở sắc. Ngo�i ra mặt trận c�n xuất bản h�ng th�ng Nguyệt san Ng�y Mới.
 
Sau vụ khủng hoảng l�nh đạo của MTQGTNGPVN nhiều hội đo�n ch�nh trị bắt đầu xuất đầu lộ diện hoạt động mạnh mẽ hơn. Việt Nam Quốc D�n Đảng, Việt Nam Tự Do, Li�n Minh Việt Nam Tự Do, Ch�nh Nghĩa, Thanh Ni�n Ch� Nguyện, Li�n Minh D�n Chủ, Đại Việt Quốc D�n Đảng v.v. D� c� nhiều hội đo�n hoạt đồng thời nhưng c�c sinh hoạt cộng đồng vẫn lu�n lu�n l� tr�ch nhiệm chung nhau g�nh.
 
Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng H�a được th�nh lập v�o khoảng năm 1982. Thật ra HCCSVNCH đ� c� từ l�u nhưng kh�ng ch�nh thức ra mắt. Hội hoạt động t�ch cực về mặt ngoại vận. Hội l� gạch nối giữa cựu chiến binh Hoa Kỳ v� cựu chiến binh của cộng đồng Việt tỵ nạn. H�ng năm hội l�nh tr�ch nhiệm tổ chức ng�y Qu�n Lực 19-6. Vị chủ tịch đầu ti�n l� B�c Sĩ Trần Trọng Lang. Hội kh�ng ra b�o nhưng c� những số đặc biệt cho Ng�y Qu�n Lực 19-6 v� số Tết.
 
Năm 1989, qua sự d�n xếp của ch�nh phủ Hoa Kỳ, h�ng trăm ng�n cựu t� nh�n cải tạo của chế độ Cộng Sản Việt Nam v� gia đ�nh đ� được đưa thẳng từ Việt Nam đến Hoa Kỳ định cư. Chicago th�m người th�m nh�n lực do đ� những hoạt động ch�nh trị v� tương trợ trong cộng đồng bắt đầu vươn l�n như vũ b�o. Trong ho�n cảnh nầy
 
Hội Cựu T� Nh�n Ch�nh Trị được �ng Ng� Văn Lan vận động th�nh lập, kết quả �ng Đ�o Thanh Phong l� vị chủ tịch ti�n khởi. Hội c� tờ Nguyệt san Ng�y Về mang lại cho cộng đồng nhiều tin tức n�ng sốt thường xuy�n. Đến l�c �ng Ng� Văn Lan, gi� từ Chicago đi Arizona th� ngưng hẳn.
 
Hai Hội CCSVNCH v� T� Nh�n Ch�nh Trị với sự phối hợp của Vietnam War Museum của �ng Joe Hertel đ� tạo được sự hiện diện của l� quốc kỳ Việt Nam Quốc Gia bay thường trực tr�n nền trời th�nh phố Chicago. Một điểm son, kh�ng nơi n�o l�m được.
 
N�i đến đ�y tưởng c�ng n�n c� đ�i d�ng về Vietnam War Museum. Tuy Vietnam War Museum kh�ng do cộng đồng Việt lập n�n nhưng n� cũng như người anh em kết nghĩa vậy. V�o năm 1983 �ng Joe Hertel, giới thiệu với th�n hữu t�i sản c� một kh�ng hai trưng b�y tại một basement ở đường Irving Park. T�i sản n�y l� những kỷ vật m� �ng đ� g�p nhặt hoặc mua được những kỷ vật li�n quan đến chiến tranh việt Nam. Năm 1985 qua nhiều lần tiếp x�c với bạn b� Việt Nam m� �ng đ� dời về đường Broadway g�c Argyle v� gọi l� Vietnam War Museum (Viện Bảo T�ng Chiến Tranh Việt Nam).
Khoảng mươi năm sau, v� kh�ng đủ tiền thu� nh� ở mặt tiền, Việt NamWar Museum đ� dời về 954 W. Carmen, b�n cạnh Ch�a Quan �m, do nh� � của �ng Trịnh Chấn Cường, cho thu� chỗ với gi� tượng trưng. Trong thời gian d� ở Broadway hay ở Carmen, c�c thương gia khu Argyle đ�ng g�p phần lớn chi ph� cho Viện Bảo T�ng. Đến ng�y 30/4/00 th� Viện Bảo T�ng tạm thời đ�ng cửa v� kh�ng c� ng�n khoản điều h�nh. 
 
Trong 15 năm b�n cạnh cộng đồng Việt, Viện đ� s�t c�nh với người Việt tỵ nạn trong những dịp lễ lớn như Ng�y Quốc Hận, Memorial Day (của Hoa Kỳ). Những đ�m kh�ng ngủ trong t�nh huynh đệ chi binh đ� được hai b�n Mỹ Việt đ�n nhận rất l� nồng nhiệt. Với Viện Bảo T�ng cờ v�ng ba sọc đỏ lu�n lu�n tung bay tr�n phố Việt Nam.
 
Hoạt động của giới trẻ lu�n lu�n l� những h�nh ảnh s�ng ch�i trong cộng đồng bản địa. Đ�ng n�i nhất l� hội sinh vi�n học sinh. Mỗi trường từ năm 1976 đều c� hội sinh vi�n hay học sinh Việt hoạt động. Những vị c� c�ng bồi đắp con em Việt Nam thăng tiến một c�ch mạnh mẽ ch�ng ta kh�ng thể qu�n c�ng ơn của Thầy v� C� H�n Long To�n, Thầy Cửu, C� Li�n, Thầy Hiếu. Sau nầy khi học sinh Việt lũy tiến tr�n c�c trường trong khu vực Uptown cũng như Albany Park th� c�n nhiều thầy c� kh�c đ� tận tụy dẫn dắt con em Việt đến chỗ th�nh c�ng. Hầu như c�c trường đều cố gắng ra được một tờ b�o xu�n h�ng năm. Trong c�c hội sinh vi�n, Hội UIC l� mạnh nhất, h�ng năm đều c� tổ chức dạ vũ g�y quỹ hoạt động.
 
Vovinam Việt V� Đạo do �ng Phạm Văn Bảo khai ph� từ năm 1976 vẫn trường tồn v� hoạt động mạnh trong v�ng Uptown. Khi V� sư Trần Văn B� v� �ng L� Ho�ng C�t Long từ trại tỵ nạn qua, trung t�m sinh hoạt của Vovinam dời về s�n tập của Nh� thờ Lutheran ở đường Elmdale. C� thể n�i trong 25 năm, Vovinam đ� đ�o tạo h�ng trăm người trẻ Việt y�u tổ quốc Việt tận đ�y l�ng. H�ng năm Vovinam thường xuất hiện với cộng đồng Việt qua chương tr�nh biểu diễn v� thuật trong hội chợ Tết Cổ Truyền. Ch�ng t�i c�n nhớ năm 1978 lần đầu ti�n Vovinam biểu diễn tại trường Truman, c� sự cộng t�c của B�c Sĩ Phạm Gia Cổn (Hiệp Kh� Đạo) đ� được kh�n giả Mỹ Việt hoan h� nhiệt liệt.
 
Trong c�c hội tương trợ của người Việt Tỵ Nạn, Hội Huế v� Quảng Trị hoạt động mạnh v� con số hội vi�n tăng nhanh ch�ng. Hội được th�nh lập v�o khoảng năm 1981. H�ng năm v�o khoảng th�ng 11, Hội Huế v� Quảng Trị thường tổ chức đ�m nhớ Huế, c� ca sĩ Huế về gi�p vui. Trước ng�y Hội Huế ra đời, ch�ng t�i đ� cọng t�c với b� Li�n Dư tổ chức đ�m cho Huế tại nh� của B� ấy hoặc nh� của B� Phi Hồng. Con số tuy kh�ng đ�ng nhưng đ� n�i l�n những n�t đặc biệt của người Huế hay y�u Huế.
 
Giới trẻ hoạt động trường kỳ v� mạnh mẽ nhất l� Đo�n Thiếu Nhi Th�nh Thể của C�ng gi�o v� Đo�n Phật Tử của ch�a Quang Minh v� Tr�c L�m. Ngo�i những ng�y lễ lớn v� c�c buổi sinh hoạt thường xuy�n mỗi Thứ Bảy hay Ch�a Nhật c�c em đ� đ�ng g�p nhiều cho c�c sinh hoạt của cộng đồng chung. Những đo�n thể trẻ c� t�nh c�ch t�n gi�o nầy đ� đ�o tạo những người trẻ đạo đức, y�u tổ quốc v� giỏi cả chữ quốc ngữ. C� g� đẹp nhơn v� dễ thương hơn những điệu vũ cổ truyền m� c�c em thường xuy�n luyện tập để tr�nh diễn trong ng�y Tết cộng đồng. Đo�n m�a l�n của c�c em Phật Tử Tr�c L�m h�ng năm đem lại nguồn vui v� may mắn cho cộng đồng Việt trong ba ng�y Tết cổ truyền.
 
Trong khoảng hơn nửa thập ni�n vừa qua, B� Li�n Dư lại t�i xuất giang hồ trong chương tr�nh "Sống Để Phục Vụ" của hội Travelers and Immigrants Aid (b�y giờ l� Chicago Connections) đ� tạo những m�i trường l�nh mạnh cho con em Việt Nam học để tiến tới, học để phục vụ v� học để l�nh đạo.
 
Người Mỹ d� qua 20 năm tiếp x�c d� trực tiếp hay gi�n tiếp với Việt Nam thường coi người Việt l� những kẻ đến từ nơi k�m mở mang. Người bảo trợ đ� chỉ vẽ cho người tỵ nạn từ việc đi cầu cho đến việc xử dụng bếp n�c hay tắt mở TV. Ch�ng ta ai ai cũng  thấy sự tận t�m của người Mỹ đ�i khi qu� đ�ng, nhưng v� th�n phận ăn nhờ ở đậu  nhiều người đ�nh phải nuốt chữ nhẫn l�m ngơ.
 
Đầu năm 1979 ch�ng t�i đ� đề nghị với Governor Office để xin th�nh lập Trung T�m Cộng Đồng Đ�ng Dương, để người tỵ nạn gi�p người tỵ nạn. TS Ed Silverman, gi�m đốc văn ph�ng Thống đốc đ� triệu tập nhiều phi�n họp với c�c gi�m đốc chương tr�nh của c�c Volags như USCC, Lutheran, IRC, TIA v.v. c� cả Dr. William Liu một người Mỹ gốc Hoa c� uy t�n trong ng�nh gi�o dục ở Chicago v� ch�ng t�i để thực h�nh � kiến tr�n, Sau 6 th�ng họp h�nh, c�c hội kh�ng tin tưởng nh�n vi�n người tỵ nạn đủ khả năng l�m những c�ng việc m� họ đang l�m.
 
Hơn thế nữa họ sợ người Việt sẽ lấn mất tất cả c�c quyền hạn của người Cambốt v� L�o cho n�n đ� giết chết � tưởng tr�n kh�ng một ch�t thương tiếc. Kết luận r�t ra trong lần xuất qu�n nầy l�: nhờ người th� phải thọ ơn người nhất l� khi người gi�p m�nh m� họ bị thiệt th� kh�ng đời n�o lại chịu kh� đứng ra gi�p. Sau lần thất bại đ� ch�ng t�i nghĩ đến phương thức kinh tế. Nếu c� tiền th� ta đ�u cần phải nhờ ai! Tư tưởng đ� đư a đến việc lập khu chợ Việt Nam.
 
Khi đi t�m người tỵ nạn đầu tư để từ từ biến khu Argyle/Uptown th�nh khu chợ Việt th� ch�ng t�i được biết người ta kh�ng chịu cho người Việt mướn chỗ v� họ muốn th�nh lập Khu New China Town. Ch�ng đ�nh li�n lạc với c�c chủ nh� người Mỹ để khuyến kh�ch họ cho người Việt mướn với lời hứa sẽ l�m cho khu vực trở n�n phồn thịnh. Tiếp đ� ch�ng t�i đ� cộng t�c với Sammy Luc đưa người mới tới ở trong những building trống ở khu vực. Ngược lại Sammy Luc cho người tỵ nạn mướn c�c căn phố trống để l�m thương m�i.
 
Một mặt kh�c ch�ng t�i cộng t�c với ch�nh quyền sở tại để chận đứng những vụ hiếp d�m tại g�c Argyle v� Winthrop. Trong thời điểm nầy những vụ hiếp d�m, cướp b�c, giựt bị, ăn trộm m� nạn nh�n lu�n lu�n l� người tỵ nạn. Mỗi ng�y c� từ 25 cho tới 30 vụ như tr�n.
 
Để chận đứng tệ nạn nầy ch�ng t�i đ� tổ chức nhiều buổi họp với cộng đồng bạn, cơ quan ch�nh quyền (VP Alderman Volini, Cảnh s�t quận) v� c�c vị l�nh đạo tinh thần c�ng c�c nh� hoạt động x� hội tại basement nh� thờ St Thomas of Canterbury, Trường McCutcheon, Hội TIA, VP Alderman, v� Margate Park để t�m kế s�ch ngăn chặn. Ch�nh quyền cố gắng bằng c�ch tăng cường th�m xe tuần tiễu trong v�ng nhưng cũng chẳng l�m thuy�n giảm những vụ cướp b�c ch�t n�o.
 
H�y tự gi�p m�nh trước, trời sẽ gi�p ta (Aide-toi toi m�me, le ciel t�aidera). Thấy họp h�nh m�i vẫn kh�ng giải quyết được g� từ ph�a những người thiết t�m hay ch�nh quyền. Ch�ng t�i những người v� biền l�m việc theo v� biền. C�ng với c�c �ng Ho�ng Xu�n Nghị, Nguyễn An Bảy, Phạm Văn Bảo, Nguyễn Văn Đức, v� một số lớn của cư d�n ở cao ốc Lake Side ch�ng t�i họp nhau quyết định bắt cướp. Mỗi người l�nh một tr�ch nhiệm trong kế hoạch chuẩn bị v� thi h�nh (phục k�ch).
 
Ch�ng t�i đặc tr�ch việc li�n hệ với cảnh s�t qu�n 20 để nhờ họ x�c lưới ngay tức khắc khi con c� vừa lọt lưới. �ng Ho�ng Xu�n Nghị v� �ng V� Ngọc V�n, nếu ch�ng t�i nhớ kh�ng nhầm, lo m�y Walkie-talkie. �ng Nguyễn An Bảy lo tổ chức c� mồi v� tiền giả (Hell Money). �ng Phạm Văn Bảo lo kế hoạch b�m s�t v� điều động trận tuyến. Cuộc trận đ� được d�n ra ngay tr�n đường Lake Side v� Sheridan, với c�c trạm g�c tr�n kh�ng ở lầu 18 v� 20.
 
Đ�ng 6 giờ chiều Chị T... lấm la lấm l�t �m chặt chiếc v� đầm đi ra từ Currency Exchange tiến về cao ốc Lake Side. Một t�n cướp lực lưỡng, từ cửa trước cao ốc tức tốc đi nhanh về hướng chị. C�c trạm đ� b�o cho nhau biết: c� sắp cắn c�u. Đ�ng thế khi t�n nầy đi qua chị T... gạc ch�n chị l�m chị ng� kềnh ra đất, chiếc v� văng khỏi tay chị. T�n cướp lấy v� rồi đi vội về ph�a h�nh lang bắc của cao ốc Lake Side.
 
Cuộc theo d�i bắt đầu. Cảnh s�t được th�ng b�o. Một xe cảnh s�t tuần tra chận đầu ở đường Lawrence gần Clarendon, một chiếc kh�c chận tại đường Kenmore. Thấy vậy t�n cướp đi nhanh về ph�a trường McCutcheon. Người theo d�i b�m s�t.  Khi t�n gian vẫn �m v� trong tay băng qua đường Gunnison tr�n Sheridan th� bị cảnh s�t phục tại đ� thộp cổ. H�m ra t�a c� gần 300 nh�n chứng m� 100% l� người tỵ nạn Việt, Cambốt v� L�o đồng thanh chỉ mặt t�n cướp: �ch�nh n�. Đ�y l� lần đầu ti�n một bị c�o bị 300 nh�n chứng l�n �n...
 
B�o Ch� tr�n đất Mỹ l� một kỹ nghệ lớn, b�o ch� đối với người Việt ch�ng ta l� niềm h�o h�nh v� th� vui. Chicago c� hai tờ b�o lớn l� tờ Tribune v� tờ Sun-Times. Trong khi đ� cộng đồng nho nhỏ của ch�ng ta lại c� đến 5, 6 tờ. Ngo�i tờ Bản Tin ph�t h�nh h�ng th�ng, ch�ng ta c�n thấy c�c tờ Chicago Việt B�o của B�c Sĩ Lang.
 
Nguyệt san nầy vừa ngưng th� xuất hiện tờ Thời Việt của anh Vũ Uy�n Giang. Hai nguyệt san nầy sống được 3 năm th� ngưng ph�t h�nh. Tờ Người Việt Illinois của Trần Thiện Đạt cũng chỉ sống được v�i số. Sau nầy c� tờ Ng�y Mới của Mặt Trận (đang lưu h�nh). H�ng năm mỗi dịp lễ lạc lớn ch�ng ta được xem c�c tờ đặc san Huế Quảng Trị, Hồn Qu�, Diệu �m, Phật Bảo, Cựu Chiến Sĩ, Ng�y Về, Qu� Hương, Biển Đ�ng, Vovinam v� c�c b�o của Sinh Vi�n v� học sinh c�c trường trung v� đại học. Trong năm nay ch�ng ta thấy tờ Chicago Việt b�o của anh V� Nở ch�o l�ng với b�a mầu rất đẹp.
 
Điểm s�ng ch�i nhất trong thế giới tự do l� con người được tự do lập hộ�i, được tự do ph�t biểu. Trong tinh thần đ� một hội đo�n mới khai sinh trong những năm gần đ�y l� Cộng Đồng D�n Cử Chicago. Kh�c với Trung T�m Cộng Đồng X� Hội Việt Nam được th�nh lập c�ch đ�y 19 năm chỉ chuy�n về vấn đề an sinh cho người Việt Tỵ Nạn, Cộng Đồng D�n cử Chicago ch� t�m đến g�c cạnh ch�nh trị v� đấu tranh. Cuộc bầu cử lần đầu ti�n xảy ra v�o Năm 1996 b� B�c Sĩ Lương Ngọc Hồ đắc cử chủ tịch v� t�i đắc cử v�o lần bầu trong dịp Tết Canh Th�n.
 
Trung T�m Cộng Đồng Việt Nam được h�nh th�nh trong một điều kiện v� ho�n cảnh đặc biệt. Năm 1980 �ng Vĩnh Quang, chủ tịch Hội Người Việt tại Illinois v� nhu cầu sinh kế đ� rời Chicago cấp kỳ đi New York. Hội đồng quản trị tan r�. V�o m�a Thu năm 1980, người viết nầy nhận được tin ch�nh phủ Li�n Bang đ� d�nh một ng�n khoản $5,000,000 gi�p cho c�c dự �n x�y dựng cộng đồng của c�c hội tương trợ. Khoản trợ gi�p nầy kh�ng qu� $50,000 cho mỗi ứng vi�n v� chỉ trợ cấp một lần th�i.
 
V� tin tức đến qu� muộn, chỉ c�n 15 ng�y th� hết hạn. Ch�ng t�i tức tốc mời c�c �ng Trần Văn Dương, Nguyễn Đức Nghĩa, Lưu Xu�n Tĩnh họp để t�nh kế lập dự �n xin ng�n khoản. Sau khi b�n thảo kế s�ch phải c� trong dự �n, c�c �ng n�u l�n trở ngại lớn l� ai viết dự �n đ�y! Nhờ người viết th� kh�ng c� tiền, hơn thế nữa hội đồng quản trị Hội Người Việt đ� kh�ng c�n nữa vậy dựa v�o đ�u để c� ch�nh danh? Chia tay nhau ai về nh� nấy l�ng ch�ng t�i n�t tan. Cờ đến tay m� kh�ng phất được! H�m nay kh�ng xin ch�t ng�n khoản cho cộng đồng lấy trớn m� thăng tiến th� chừng n�o mới c� thể l�m đ�y?
 
Nhờ ch�t vốn liếng qua kh�a �định trị dự �n� m� ch�ng t�i được học với Bộ Canh N�ng trước đ�y, ch�ng l�m liều đ�m ngồi c�n hồ một m�nh. Đồng thời với vai tr� l� cố vấn của hội, ch�ng t�i kh�ng c� tư c�ch ph�p nh�n để l�m g� do đ� đ� gọi điện thoại qua New York  y�u cầu �ng Vĩnh Quang ủy quyền cho người viết nầy triệu tập đại hội bầu t�n hội đồng quản trị, v� y�u cầu �ng trả ấn t�n cho Chicago. Chỉ trong v�ng một tuần lễ sau ch�ng t�i đ� triệu tập đại hội v� c�c �ng sau đ�y được bầu v�o hội đồng quản trị: BS Trần Duy Tự, Chủ  tịch, DS Phạm Ch�u Nam, Tổng thư k�, DS Qu�ch Đức Minh, Thủ quỹ v� một số th�nh vi�n kh�c.
 
 Sau khi c� được ban chấp h�nh ch�ng t�i cố gắng ho�n tất việc viết dự �n. Khoảng năm ng�y trước hạn ch�t nộp đơn, ch�ng t�i nhờ �ng Trần Văn Dương xem lại cấu tr�c của dự �n, �ng cho biết hỏng b�t, kh�ng thể nộp được. Ch�ng t�i v�o sở l�m việc m� ruột gan rối bời, như người mất hồn. �ng Steve Voss, gi�m đốc chương tr�nh tỵ nạn của hội Travelers And Immigrants Aid thấy ch�ng t�i như vậy lo lắng, hỏi cớ sự. Ch�ng t�i cho �ng ta biết nguy�n do. �ng ngỏ � muốn xem bản thảo của dự �n để t�m đường gi�p đỡ.
 
Sau khi xem qua, �ng cho biết chỉ thiếu phần tổ chức nh�n vi�n, �ng gi�p ch�ng t�i bổ khuyết. Về phần kế to�n ch�ng t�i nhờ �ng Lộc con của đại t� B� viết gi�p về phần cấu tr�c. �t h�m sau c� Virginia Koch, Ph� gi�m đốc của Hội TIA gi�p việc đả tự v� tr�nh b�y dự  �n để gửi đi cho đ�ng giờ. Ch�ng t�i đ� nộp dự �n qua sở Bưu Điện 4:30 chiều Ch�a Nhật, nửa giờ trước khi kh�a sổ với ng�n khoản xin trợ gi�p l� $49,980.
 
V�o khoảng th�ng 11 năm 1980, �ng Phạm Ngọc L�m t�ng sự tại Tổng Nha Định Cư (ORR), về thăm Chicago đ� ch�c mừng Chicago, v� dự �n đứng đầu danh s�ch mười dự �n xuất sắc nhất. Ch�ng t�i hoan hỉ đ�n nhận tin vui v� chờ giấy tờ chuẩn chi của Ch�nh phủ Li�n Bang. D� l� dự được chấm hạng nhất song cũng phải sửa đổi nhiều điều khoản cho hợp với điều kiện m� ch�nh phủ li�n bang mong muốn. Việc tu chỉnh nầy cũng k�o d�i đến mấy th�ng mới được ch�nh phủ Li�n Bang ch�nh thức chấp thuận cho th�nh lập "Trung T�m Dịch Vụ X� Hội Cộng Đồng Việt Nam" (Vietnamese Community Services Center - VCSC).
 
Để cho việc tuyển chọn vị gi�m đốc ti�n khởi của trung t�m được hợp với l�ng d�n v� nhu cầu đ�i hỏi của chuy�n m�n, một ủy ban tuyển chọn được th�nh lập gồm c� 5 vị: Tiến sĩ Ed Silverman, Gi�m đốc Văn ph�ng Định Cư v� Tỵ Nạn Tiểu Bang Illinois, �ng Joe Tobin (đại diện cho ng�nh dịch vụ x� hội), �ng Trần Văn Dương, Viện đại học cộng đồng Truman, BS Trần Duy Tự, chủ tịch HDQT Hội Người Việt tại Illinois v� ch�ng t�i. C� L� Ngoan, một cử nh�n tốt nghiệp từ viện đại học tiểu bang được ban tuyển chọn chấm tr�ng tuyển. C� Ngoan l� một người trẻ đ� c� nhiều th�nh t�ch đấu tranh cho người Cam Bốt trong ho�n cảnh bị diệt chủng từ khi c�n trong ghế trường Đại Học.
Trong một năm đầu ch�ng t�i thường xuy�n đến hướng dẫn th�m về đường hướng thực thi dự �n v� hoạch định phương thức nu�i dưỡng trung t�m được sống l�u d�i. Với số tiền $49,980 chỉ đủ để mướn 3 1/2 nh�n vi�n l�m việc v� phụ ph� điều h�nh. Tất cả b�n ghế, m�y m�c v� trang bị cho lớp học th� ch�ng t�i phải đi xin hay nhờ c�ng quả của phụ huynh c� con em đến học tiếng Việt tại trung t�m đ�ng gi�p. Trong 3 năm đầu Hội Travelers & Immigants Aid gi�p đỡ khoản thu� nh� cho trung t�m cũng như cung cấp dịch vụ Fiscal agent (gần như l� bảo trợ dịch vụ t�i ch�nh)
 
Năm sau t�i kh�a 82 (July 1981-June 1982) cho đến nay, Trung t�m được tiểu bang tiếp tục t�i trợ theo t�i kh�a từng năm một.
 
Hoạt động tr�n đất Mỹ tuy rất tự do nhưng bị r�ng buộc bởi quy tắc rất nặng nề. Hội Người Việt v� Trung T�m Dịch Vụ X� Hội Việt Nam tuy l� một thực thể song danh xưng kh�c nhau cho n�n đối với ch�nh quyền th� l� hai thực thể do đ� mỗi t�i kh�a phải chịu 4 lần thanh tra t�i ch�nh. Hội người Việt l� gi�m hộ cho trung t�m cũng phải chịu hai lần thanh tra- một lần do một cơ quan tư, phải trả tiền $1,500 lệ ph� �để họ t�m c�i sai của hội�. Sau đ� c�n bị ch�nh phủ thanh tra về việc xử dụng cấp khoản m� hội đứng xin.
 
Trung t�m l� đơn vị thực thi khế ước với ch�nh phủ cho n�n cũng phải minh chứng l� Trung T�m đ� chi tiền đ�ng theo luật lệ quy định, vị chi đ� ti�u th�m $1,500 phụ ph� thanh tra tư nữa. Ngo�i 4 đợt thanh tra t�i ch�nh, trung t�m thường xuy�n bị thanh tra chương tr�nh. Để giảm thiểu chi ph� nầy, Trung T�m X� Hội Cộng Đồng Việt Nam (VCSC) đ� nạp đơn xin cải danh th�nh Hội Người Việt v�o v�i năm sau. 
 
Như ch�ng ta đ� thấy, �ng chủ tịch Hội tuyển chọn Gi�m đốc Trung t�m c�ng với một ủy ban 5 người cho thấy hội l�m chủ Trung T�m. �ng gi�m đốc v� nh�n vi�n phục vụ trong trung t�m được hưởng th� lao nhưng ngược lại Hội Đồng Quản Trị Kh�ng một ai c� một ch�t bổng lộc n�o. 
 
Khoảng giữa năm 1979 người tỵ nạn tại địa phương cần theo d�i t�nh h�nh tiến triển ở c�c trại tỵ nạn th� Chicago lại kh�ng c� một tờ b�o n�o cả. Nhờ B� Việt Hoa gi�p $90 để mua giấy, �ng Nguyễn Đức Nghĩa gi�p việc quay ron�o (Asian Human Services) , anh Nguyễn Cầu Hải c�ng với ch�ng t�i đ� cho ra mắt tờ Bản Tin. Số thứ hai được Hội TIA t�i trợ  $500 để phổ biến tin tức li�n quan đến việc nhập tịch. Sau đ� tờ b�o sống �o ọp v� kh�ng c� t�i ch�nh vững chắc bởi lẽ trong thời nầy chợ Việt chưa ph�t triển. V�o năm 1982 Trung T�m X� Hội C�ng Đồng Việt Nam tiếp nhận nu�i dưỡng Tờ Bản Tin.
 
Trung T�m Hội Người Việt ph�t triển nhanh theo nhịp độ d�n Việt tại Chicago tăng qua chương tr�nh HO v� Amerasian. Ng�n khoản điều h�nh của hội qua đợt trợ gi�p của Li�n Bang chấm dứt sau một năm. Hội tuy hoạt động với mục đ�ch phục vụ c�ng đồng song �kh�ng thực th� sao vực được đạo�, để cho hội được trường tồn, ngo�i trợ cấp của ch�nh quyền tiểu bang, hội c�n phải t�m nhiều nguồn trợ gi�p kh�c như: United Way v� nguồn t�i trợ tư (private foundation).
 
Mỗi phần cấp khoản t�i ch�nh của hội l� một kế ước với cơ quan hay thực thể t�i trợ. Khi nhận trợ cấp, hội phải k� với họ một khế ước. Mỗi khế ước c� những điều khoản r�ng buộc ri�ng, nhiều hay �t t�y thuộc đ�i hỏi của cơ quan t�i trợ. Thường thường ch�nh phủ đ�i hỏi nhiều nhất sau đ� l� cơ quan United Way. C�c Foundation tư đưa ra điều kiện thường rất nhẹ nh�ng. Muốn được hưởng những t�i trợ kh�c ngo�i ch�nh phủ nhất l� United Way, hội phải chứng minh rằng hội c� tư lợi qua việc g�y quỹ, parking lot, tờ Bản Tin, nhất l� sự đ�ng g�p của nh�n vi�n v� lệ ph� dịch vụ (Xin thăm trang mạng lưới: http://www.vaichicago.org để c� th�m chi tiết về hội)
 
Trong hai mươi lăm qua qua hội đ� trải qua bao thăng trầm. Hội lu�n lu�n l� c�i gai của những kẻ lăm le chống ph� cộng đồng Người Việt Quốc Gia. Theo nguy�n tắc lập hội v� những điều khoản r�ng buộc khi nhận ng�n khoản dịch vụ của ch�nh phủ th� hội kh�ng được l�m ch�nh trị.
 
B� Nguyễn Thị Thương hoạt động với HĐQT của hội nhưng đ� kết tư t�nh với �ng Trần Thiện Đạt, nh�n vi�n b�n thời gian cho b�o Bản Tin của Trung T�m. �ng Đạt thấy mức thu nhập về quảng c�o của b�o Bản tin c� vẻ khả quan cho n�n đ�i tăng lương. HĐQT chưa kịp x�t th� �ng đ� mang hết t�i sản li�n quan đến tờ b�o đi ra lập ri�ng cho m�nh tờ �Người Việt Illinois�. Tờ b�o n�y d�ng đủ mọi luận điệu bẩn thỉu để b�u xấu Hội Người Việt tại Illinois. Nhờ sự kh�n kh�o v� tế nhị của �ng cố chủ tịch Đỗ Đăng C�ng v� của TS Bửu Tập m� vết bợn nhơ đ� đ� được gột rửa trong thời gian ngắn.
 
Đến thời �ng Chủ Tịch Mai Tất Đắc, cộng đồng xẩy ra vụ L�m T�n. Đ�y l� một vụ nhiễu s�ch cộng đồng lớn c� t�ch c�ch ch�nh trị ảnh hưởng đến uy t�n của to�n thể cộng đồng Việt khắp thế giới. Nguy�n �ng L�m T�n theo ph�i đo�n truyền th�ng Hoa Kỳ đi Việt Nam l�m ph�ng sự 10 năm sau. Khi về Mỹ �ng L�m T�n đ� tuy�n bố nhiều điều kh�ng c� lợi cho nổ lực đấu tranh về nh�n quyền cho nước Việt Nam của người Việt Quốc Gia, do đ� c�c hội đo�n chống cộng tại Chicago đ� họp tại văn ph�ng của Hội Người Việt tại 4833 N. Broadway, tổ chức biểu t�nh chống h�nh động của �ng L�m T�n. Những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản liền tổ chức lực lượng chống ph� HNV. Họ đ� tố c�o l�n ch�nh phủ tiểu bang y�u cầu chấm dứt việc cấp ng�n khoản hoạt động cho HNV v� HNV đ� xử dụng ng�n khoản của Tiểu bang cấp để l�m ch�nh trị.
 
Những hoạt động của Trung T�m Hội Người Việt tại Illinois: Chủ trương của HNV l� tạo một nền m�ng cho c�c sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam, do đ� từ ng�y trung t�m được khai sinh, trung t�m đ� mặc nhi�n trở th�nh phương tiện cho sinh hoạt của c�c hội đo�n; v� lẽ đ� m� những kẻ nội th� đ� d�ng đủ mọi c�ch để v� hiệu h�a ảnh hưởng, cũng như b�i nhọ trung t�m. Vụ Trần Thiện Đạt v� vụ L�m T�n l� điển h�nh nhất. Qua biết bao s�ng gi�, Trung t�m Hội Người Việt vẫn thăng tiến một c�ch mạnh mẽ, d� rằng chương tr�nh tỵ nạn Việt Nam mỗi ng�y một giảm. Vị gi�m đốc Trung T�m qua sự chỉ đạo của ủy ban điều h�nh hội lo điều nghi�n v� đi t�m nguồn t�i ch�nh cho hội.
 
C�c chương tr�nh hoạt động đều do Ủy Ban Kế Hoạch của Hội Đồng Quản Trị đề ra dựa tr�n nhu cầu hay đề nghị của vị Gi�m Đốc Trung T�m dịch vụ của hội. Hiện nay chương tr�nh của hội gồm c�: 
 
Employment. Từ năm 1996 trở về trước chương tr�nh t�m việc của hội chuy�n t�m việc l�m cho người tỵ nạn m� thời gian cư tr� chưa qu� 2 năm. Phần t�m việc cho những người c� thời gian cư tr� tr�n hai năm kh�ng được một cơ quan t�i trợ n�o cho, nhưng hội vẫn phải du di để thỏa đ�ng nhu cầu của to�n thể cộng đồng. Nay mức độ người Việt tỵ nạn đến Chicago qu� �t cho n�n chương tr�nh nầy do c�c hội thiện nguyện đảm tr�ch. Kể từ năm 1995, vẫn giữ dịch vụ nầy qua chương tr�nh React, một chương tr�nh huấn nghệ về điện tử 6 tuần lễ.
 
Chương tr�nh tiểu thương. Chương tr�nh nầy bắt đầu hoạt động từ l�c khai sinh trung t�m. Mục đ�ch của chương tr�nh l� gi�p đỡ c�c thương gia l�m quen với hệ thống h�nh ch�nh v� kỹ thuật t�n tiến của Hoa kỳ, hoặc gi�p người tỵ nạn khởi đầu cơ sở thương mại. Trợ gi�p vay vốn l�m ăn hay khuếch trương cơ sở thương mại.
 
Hội cũng hỗ trợ v� đỡ đầu cho Ph�ng Thương Mại Việt Nam tại Uptown.  Ph�ng thương mại bắt đầu hoạt động từ năm 1984. �ng L�m T�n, chủ nh� h�ng Mekong l� vị chủ tịch ti�n khởi. Trong thời gian l�m chủ tịch Ph�ng Thương Mại Việt Nam, �ng L�m T�n đ� vận động x�y một cổng chợ với ph� tổn l�n tới hơn hai trăm ngh�n Đ�, như ở Phố Tầu nhưng kh�ng được sự hỗ trợ của đại ch�ng.
 
Di tr�. Di tr� l� một chương tr�nh khẩn yếu cho đời sống người tỵ nạn. Chương tr�nh nầy ngo�i nhu cầu h�nh ch�nh li�n hệ c�n giảm thiểu được 50% thời gian chầu chực ở c�c cơ sở di tr�. Chương trợ gi�p di tr� gồm c�:
a. Dịch vụ thường tr�. Cấp mẫu đơn, dịch giấy tờ, điền đơn v� tổ chức tuy�n thệ tại văn ph�ng hội cũng như theo d�i v� khiếu nại.
b. Dịch vụ đo�n tụ gia đ�nh. Cung cấp mẫu đơn, hướng dẫn điền đơn, dịch hồ sơ, chụp h�nh, nộp đơn v� theo d�i tiến triển của đơn xin.
c. Dịch vụ c�ng d�n. Đ�y l� dịch vụ nhi�u kh� nhất trong to�n dịch vụ di tr�. Thường c�c sắc d�n kh�c phải chi từ hai cho tới năm ngh�n để được th�nh c�ng d�n Hoa kỳ. Trung t�m dịch vụ đ� giảm thiểu kh� khăn đến tối đa. C� nghĩa l� đ� cung cấp c�c dịch vụ giấy tờ, th�ng dịch, chụp h�nh điền đơn c�n tổ chức thủ tục phỏng vấn  ngay tại văn ph�ng của hội ngoại trừ lễ tuy�n thệ.
ESL/Literacy. Chương tr�nh dạy Anh Ngữ cũng đ� trở th�nh tối quan yếu cho đồng hương mới đến theo diện HO.
Chương tr�nh dạy tiếng Việt cho con em được đẩy mạnh v�o những năm 1981 v� 1982 tại trung t�m Hội. Sau nầy nh� thờ v� Ch�a c� chương tr�nh thường trực nhất l� v�o m�a h�.
 
C�c em học sinh tại c�c trường trung v� tiểu học đ� chứng tỏ khả năng học vấn v� đạo đức c� nh�n nhờ chương tr�nh sinh hoạt cho học sinh sau giờ tan học.
 
Người gi� l� mối quan t�m h�ng đầu của hội. Chương Tr�nh L�o Ni�n được th�nh lập để phục vụ c�c cụ. Hiện nay hội c� khoảng 35 nh�m, mỗi nh�m c� 10 cụ. Hoạt động d�nh cho c�c cụ l� ph�ng đọc s�ch, ph�ng giải tr�, học Anh Ngữ cũng như du ngoạn. Qua bao nhi�u năm, c�c cụ đặc tr�ch lễ giỗ Tổ H�ng Vương. Đ�i khi cũng để cho anh em trẻ như Vovinam Việt V� Đạo đặc tr�ch để học hỏi c�ch tổ chức đồng thời nối ch� c�c cụ sau nầy. �ng Trần Văn Quả l� người điều hợp chương tr�nh L�o ni�n từ khai thi�n cho tới b�y giờ.
 
 
Do nổ lực chung phần Ph�t Thanh bằng Việt ngữ tr�n l�n s�ng trung b�nh cũng đ� đến với cộng đồng Việt gần một năm v�o năm 1982. Sau đ� kh�ng đủ ng�n khoản thu� giờ đ�nh phải ngưng hoạt động. M�i đến năm 1997 �ng Nguyễn Văn Mai đ� vận động được ng�n khoản cho nửa giờ truyền h�nh tr�n băng tần 23. Nhưng v� con số người Việt tại Chicago cũng chưa đủ để chợ Việt ph�t triển mạnh hầu t�i trợ ph� tổn quảng c�o tr�n đ�i Truyền H�nh cho n�n chương tr�nh ph�t h�nh cũng ngưng sau một thời gian ngắn. Thất bại với truyền h�nh �ng Nguyễn Văn Mai đ� xin được t�i trợ của chương tr�nh Voice of Diversity thuộc Viện Đại Học Loyola để mang lại cho cộng đồng Chicago chương tr�nh ph�t thanh Việt Ngữ mỗi Ch�a nhật từ 11G đến 12G tr�n băng tần FM 88.7 cho đến nay cũng gần 2 tuổi. Chương tr�nh ph�t thanh nầy do c�c th�nh vi�n tự nguyện đ�ng g�p. Ng�n khoản được t�i trợ chỉ đủ để thu� giờ tr�n băng tần.
 
Ngo�i ra Trung t�m c�n c� c�c chương tr�nh kh�c như chương tr�nh sưởi ấm m�a đ�ng (do ch�nh quyền Th�nh phố cấp), Chương tr�nh Y Tế, B�i đậu xe, Hội chợ Argyle (Argyle Fest) v.v.
 
Trong nỗ lực bảo tồn văn h�a Việt, Trung t�m Hội Người Việt l� điều hợp vi�n của một hội đồng điều h�nh chương tr�nh sinh hoạt của cộng đồng h�ng năm. Như đ� n�u tr�n, mỗi biến cố/lễ đều được hội đồng cắt cử một hội đo�n chịu tr�ch nhiệm tổ chức v� mọi th�nh vi�n đều c� tr�ch nhiệm đ�ng g�p nh�n v� vật lực cho biến cố/lễ đ�. Những ng�y sinh hoạt ch�nh trong lịch chung của cộng đồng l�: Tết Nguy�n Đ�n, Giỗ tổ H�ng Vương, Ng�y Quốc Hận, Lễ Hai B� Trưng, Pinic Cộng Đồng, Ng�y Qu�n Lực, Tết Nhi Đồng, Ng�y truyền thống Mỹ Việt (Memorial Day), Ng�y Đại Hội v� g�y quỹ của HNV. Lợi dụng những kỳ lễ quan trọng, hội cũng đ� bảo trợ v� tổ chức hội thảo đặc biệt mời những nh� văn, nh� thơ, nhạc sĩ tr�nh b�y cho c�ng ch�ng.
 
Để đối đầu với những biến cố quan trọng ở qu� nh�, hội đồng nầy lu�n lu�n cọng t�c với nhau một c�ch rất l� ch� t�nh như tổ chức biểu t�nh ng�y quốc tế nh�n quyền để đấu tranh cho những người bị đ�y đi lao động ở Đ�ng �u hay T�y B� Lợi � hoặc tranh đấu cho quyền lợi của đồng b�o tỵ nạn bị �p bức ở c�c đảo b�n Đ�ng Nam �.
 
C�ng t�c quan trọng nhất v� li�n tục của Trung t�m Hội Người Việt l� thường xuy�n đấu tranh hay tư vấn cho ch�nh quyền li�n bang cũng như tiểu bang tr�n c�c ch�nh s�ch về an sinh li�n quan đến đời sống của người tỵ nạn. H�ng năm vị gi�m đốc trung t�m Hội Người Việt �t nhất một lần về thủ đ� để họp tư vấn (consultation meeting) với Bộ X� hội hay Tổng Nha Định Cư v� Tỵ Nạn (DHS hay ORR). Những buổi họp nầy rất quan trọng cho việc dự ph�ng một ch�nh s�ch về an sinh x� hội cho to�n nước Mỹ đ�i khi c�n ảnh hưởng đến ch�nh s�ch tỵ nạn to�n cầu.
 
Qua những thăng trầm của cộng đồng Việt Nam tại Chicago 25 năm qua, ch�ng t�i nhận thấy:
 
1.         D� rằng ta hiện diện tr�n phần đất của T�y b�n cầu nầy mới 25 năm nhưng c� thể n�i ta đ� vượt xa nhiều sắc d�n kh�c về g�c cạnh tổ chức x� hội. Khi ch�ng t�i th�nh h�nh cơ cấu th�nh lập Trung t�m hội Người Việt th� hội CASL (Chinese American Service League) cũng bắt đầu d� rằng người Hoa đ� hiện diện tr�n phần đất nầy tr�n trăm năm. Phố Tầu cũng đ� sinh hoạt mạnh mẽ l�u đời. Nếu so về d�n số th� d�n số  của ch�ng ta chỉ l� một con số khi�m nhường.
 
2.         Ch�ng ta đ� khởi sự mọi sự từ con số kh�ng, từ hai b�n tay chai ngắc của ch�ng ta.
 
3.         Ch�ng ta thường tự tr�ch m�nh kh�ng đo�n kết, ch�ng m�nh ưa cấu x� lẫn nhau. Nếu ch�ng ta đi s�u v�o l�ng đại ch�ng, ch�ng ta sẽ nhận thức được rằng, bệnh chia rẽ l� bệnh chung của con người. Con người lu�n lu�n h�o thắng. Người Ph�p đ� chẳng n�i: � La raison du plus fort est toujours la meilleure�. Thật ra c� ai chịu cho m�nh yếu k�m thua thiệt. Ai cũng th�ch vỗ ngực xưng t�n m�nh l� kẻ mạnh. D� c�i mạnh ở đ�y kh�ng đủ l� để ch�n �p người kh�c như � của c�u ngụ ng�n LaFontaine tr�n.
 
Đều đ�ng n�i l� người Việt Chicago d� sao cũng hơn nhiều cộng đồng Việt ở nơi kh�c v� c�n t�n trọng c�i � của nhau để rồi ngồi chung với nhau, chung vai với nhau g�nh v�c tr�ch nhiệm v� để l�m gương tốt cho con c�i sau nầy noi theo. Cộng đồng của ch�ng ta vẫn c� nhiều c�i đẹp, c�i đẹp của con c�i ngoan hiền, vợ hiền, d�u thảo. C�i đẹp của c�c đấng trượng phu biết lo tề gia đồng thời cũng v�c ng� voi kh�ng biết mệt trong t�nh bọc Mẹ Trăm con.
 
Trong phần kết luận nầy ch�ng t�i kh�ng qu�n ơn Hội Travelers & Immigrants Aid (TIA), trong hai mươi lăm năm qua đ� cho nh�n vi�n d�nh nhiều th� giờ v� phương tiện dấn th�n hoạt động �ch lợi cho cộng đồng tỵ nạn n�i chung v� cộng đồng người Việt n�i ri�ng. Nhờ hội TIA với ch�nh s�ch v� đường lối �Gi�p người l� tạo điều kiện cho người tự gi�p m�nh trong tinh thần h�a hợp văn h�a� m� ch�ng ta mới c� cơ hội viết được những trang Hai Mươi Lăm Năm X�y Dựng Cộng Đồng Chicago.
 
Nguyễn Đức Trọng
(Rằm th�ng Bảy Năm Canh Th�n)
Mở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mc Lc
 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Kh�c
Tơ V�
Hương Phai 
Thi Đ�m /Thi Họa

Kịch Thơ 

C� H�ng Nước  
Ngồi Đợi B�nh Minh

Truyện D�i

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Ch�n Kh�ng
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ V�ng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Ph�p/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do t�c giả xuất bản. Xin đặt s�ch qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn ph� 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT S�i G�n Huế H� Nội
PT Tai Biến 911
Lấy L� số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm X�y Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Qu� Hương

Thực V� Cầu B�o
C� Kho
M�n X�o

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright � 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 08/07/04