Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search
Sinh năm 1940, Minh Hương , Hương Tr�, Thừa Thi�n. Xuất th�n kh�a XV Trường V� Khoa Thủ Đức. Đến Mỹ năm 1975. phục vụ trong ng�nh x� hội (1978-2002) v� dạy điện to�n tại Truman College, Chicago (1990-2003)

�.................

Chẳng c� g� l� qu� cả� C�u n�i n�y đột nhi�n nhắc Thanh nhớ lại lời vi�n Thượng sĩ gi� trong chuyến h�nh qu�n đầu đời: ��ng kh�ng biết đ� th�i, trầm nầy l� trầm bay. Loại trầm nầy kh�ng c� dầu cho n�n n� cũng chỉ l� gỗ mục v� dụng, d�ng để chụm lửa. Đem về tới nh� cũng chỉ l� củi mục m� th�i. Chẳng c� g� l� qu� cả�

 

H� Phương Ho�i

Truyện D�i

 

 

 

 

Trầm Bay

 

 

 

 

2003

 


Mở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mc Lc
      v�o tập Gửi Em Phụ Lục 1 Phụ Lục 2      

 

  

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Kh�c
Tơ V�
Hương Phai 
Thi Đ�m /Thi Họa

Kịch Thơ 

C� H�ng Nước  
Ngồi Đợi B�nh Minh

Truyện D�i

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Ch�n Kh�ng
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Cờ V�ng
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Ph�p/Đ-Dương

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn

Cơ Trời Vận Nước 

do t�c giả xuất bản. Xin đặt s�ch qua e-mail như ở cuối trang
Money order xin đề: Nguyen  Trong
ấn ph� 15 mỹ kim 

Download Unicode

Phong Thủy
PT S�i G�n Huế H� Nội
PT Tai Biến 911
Lấy L� số Tử vi
Tử Vi
Bush & Gore
Linh Tinh
25 Năm X�y Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Vietnam Online
All Links

Miếng Ngọt Qu� Hương

Thực V� Cầu B�o
C� Kho
M�n X�o

Send mail to haphuonghoai@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright � 2003 Trang Tho Van Ha Phuong Hoai
Last modified: 08/07/04